Duomenų apsaugos pareigūnas

Pagrindinė duomenų apsaugos pareigūno (DAP) funkcija yra stebėti, kaip yra laikomasi duomenų apsaugos taisyklių. DAP:

  • Užtikrina, kad duomenų valdytojai ir duomenų tvarkytojai būtų informuojami apie teises, pareigas ir atsakomybę, kylančią iš BDAR, didina jų informuotumo lygį.
  • Stebi, kaip laikomasi BDAR, vidinių politikų asmens duomenų apsaugos srityje, teikia patarimus ir rekomendacijas dėl jų aiškinimo ir taikymo.
  • Bendradarbiauja su priežiūros institucija ir atlieka kontaktinio asmens funkcijas kreipiantis su duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.
  • Bendradarbiauja su duomenų valdytoju (reaguoja į jo prašymus dėl tyrimų, skundų nagrinėjimo, atliktų patikrinimų ir pan.).
  • Atkreipia dėmesį į bet kokį neatitikimą duomenų apsaugos taisyklėms.
  • Vykdo darbuotojų mokymus susijusius su BDAR atitikties reikalavimais.

DAP pagal BDAR yra privalomas šiais konkrečiais atvejais:

  1. Kai asmens duomenis tvarko valdžios institucija ar įstaiga.
  2. Kai duomenų valdytojo arba duomenų tvarkytojo pagrindinė veikla yra duomenų tvarkymo operacijos, dėl kurių pobūdžio, aprėpties ir (arba) tikslų būtina reguliariai ir sistemingai dideliu mastu stebėti duomenų subjektus kurios metu yra reikalingas reguliarus ir sistemingas duomenų subjektų stebėjimas dideliu mastu.
  3. Kai duomenų valdytojo arba duomenų tvarkytojo pagrindinė veikla yra specialių kategorijų duomenų ir asmens duomenų apie apkaltinamuosius nuosprendžius ir nusikalstamas veikas tvarkymas dideliu mastu.

Visos kitos organizacijos, kurios nėra teisiškai įpareigotos, DAP gali skirti savo noru. BDAR leidžia pasirinkti, ar duomenų apsaugos pareigūno funkcijas atliks darbuotojas, ar išorės ekspertas.

Mes teikiame duomenų apsaugos pareigūno paslaugas.

Loreta Andziulytė

Partnerė, advokatė, CIPP/E.

Kontaktinis asmuo