PRIVATUMO POLITIKA

Kaip profesionalai, užsiimantys teisinių paslaugų teikimu klientams visame pasaulyje, ECOVIS ProventusLaw advokatų kontora (toliau – mes arba Advokatų kontora) įsipareigoja saugoti asmens duomenų privatumą (informacija, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoja asmenis, kurie gali būti klientai, potencialūs klientai ar kiti asmenys už advokatų kontoros ribų). Jūs galite susisiekti su mūsų Advokatų kontora paspaudę šią nuorodą: https://ecovis.lt/contacts/.

Kai renkame ir naudojame asmens duomenis (toliau – Asmens Duomenys), esame įpareigoti naudoti ir tvarkyti jūsų Asmens Duomenis tik pagal šią privatumo politiką (toliau – Privatumo Politika), o taip pat ir pagal taikytinus teisės aktus, įskaitant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (2016/679) (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą, taikytinus Lietuvos Respublikos nacionalinius duomenų apsaugos įstatymus ir kitus taikytinus teisės aktus.

Rašydami <<jūs>>, turime omenyje jus kaip klientą, potencialų klientą, mūsų kliento darbuotoją ar kitas šalis, tokias kaip naudos gavėjai, įgalioti atstovai, potencialūs darbuotojai ir kitos susijusios šalys.

Jei pateikiate mums informaciją apie bet kurį kitą asmenį, jūsų darbuotojus, sandorio šalis, jūsų patarėjus ar tiekėjus, privalote užtikrinti, kad jie žinotų, kaip bus naudojama jų informacija.

Asmens duomenų tvarkymo principai

Tvarkydami Asmens Duomenis, mes vadovaujamės BDAR numatytais principais, taip pat ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais taikytinais teisės aktais.

Principai, kurių mes griežtai laikomės, kad galėtume apsaugoti jūsų Asmens Duomenis, yra šie:

1. Teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas, kuris reiškia, kad Asmens Duomenys jūsų atžvilgiu tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir skaidriai;

2. Tikslingo ribojimo principas, kuris reiškia, kad Asmens Duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir negali būti toliau tvarkomi su šiais tikslais nesuderinamais būdais;

3. Duomenų kiekio mažinimo principas, kuris reiškia, kad Asmens Duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir būtini tik tiems tikslams, kuriems jie yra tvarkomi;

4. Tikslumo principas, kuris reiškia, kad Asmens Duomenys turi būti tikslūs ir jei reikia, atnaujinami. Turi būti imamasi atitinkamų veiksmų, siekiant užtikrinti, jog Asmens Duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į duomenų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi;

5. Saugojimo trukmės apribojimo principas, kuris reiškia, kad Asmens Duomenys turi būti saugomi taip, kad jūsų tapatybė būtų nustatyta ne ilgiau, nei būtina tikslais, kuriais tvarkomi Asmens Duomenys;

6. Vientisumo ir konfidencialumo principas, kuris reiškia, kad Asmens Duomenys tvarkomi taikant tinkamas technines ar organizacines priemones taip, kad būtų užtikrintas tinkamas Asmens Duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo neteisėto duomenų apdorojimo ar tvarkymo, netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

Kokius asmens duomenis mes renkame?

Asmens Duomenys, kuriuos mes galime rinkti, galima suskirstyti į šias kategorijas:

Pagrindiniai Asmens Duomenys, tokie kaip jūsų vardas, pavardė, pareigos ir pan.

Kontaktiniai duomenys, pavyzdžiui, telefono numeris, adresai, el. pašto adresas ir pan.

Tapatybės nustatymo ir kiti patvirtinimo duomenys, pavyzdžiui,  jūsų ar jūsų atstovo, juridinių asmenų naudos gavėjai (fiziniai asmenys, kurie tiesiogiai arba netiesiogiai valdo juridinį vienetą ir jį kontroliuoja, turintys pakankamą akcijų ar balsavimo teisių skaičių, įskaitant pareikštinės akcijos valdymą) vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, adresas, pilietybė, paso arba asmens tapatybės kortelės kopija arba buvimo naudos gavėju įrodymai arba lėšų šaltinis, turimų akcijų skaičius, balsavimo teisės arba akcinio kapitalo dalis, vizualiai nuskenuotas arba nufotografuotas jūsų veido atvaizdas ar atvaizdas, kurį pateikėte per mobiliąją programėlę arba kamerą, vaizdo ir garso įrašai skirti identifikavimui, telefoniniai pokalbiai, kad būtų laikomasi kliento veiklos patikrinimo/”pažinti savo klientą”/pinigų plovimo prevencijos įstatymo ir surinkti kaip mūsų kliento priėmimo ir nuolatinės stebėsenos procedūrų dalis.

Finansiniai duomenys, pavyzdžiui, sąskaitos, sandorių duomenys ir jų suma, pajamos, buvimo vieta, sudarytų susitarimų rūšis ir pan.

Informacija, susijusi su teisės aktų reikalavimais, pavyzdžiui, duomenys gauti valstybinių institucijų tyrimais, duomenys, leidžiantys mums vykdyti pinigų plovimo prevencijos įstatymų reikalavimus ir užtikrinti, kad bus laikomasi tarptautinių sankcijų, įskaitant verslo santykių tikslus ir, jei esate politikoje dalyvaujantis asmuo, kiti duomenys, kuriuos turi tvarkyti advokatų kontora, kad būtų laikomasi įsipareigojimo “pažinti savo klientą” (įskaitant, bet neapsiribojant, vizualiai nuskaitytu arba nufotografuotu jūsų veido atvaizdu ar vaizdu, kurį pateikiate per mobiliąją programėlę ar fotoaparatą, vaizdo ir garso įrašų skirti identifikavimui, telefoniniais pokalbiais).

Asmens Duomenys, kuriuos mums pateikėte jūs arba jie buvo pateikti jūsų vardu arba kuriuos mes sugeneravome teikdami teisines ar kitas paslaugas, kurie, kai aktualu, gali būti įtraukti į specialias Asmens Duomenų kategorijas. Taip pat mes galime rinkti specialios kategorijos Asmens Duomenis.

Su įdarbinimu susiję duomenys, pavyzdžiui, gyvenimo aprašymas, jūsų išsilavinimo ir užimtumo istorija, informacija apie profesines narystes ir kita informacija, susijusią su galimu įdarbinimu Advokatų kontoroje.

Bet kokie kiti su jumis susiję Asmens Duomenys, kuriuos galite pateikti.

Kaip mes gauname Jūsų asmens duomenis?

Mes galime rinkti ar gauti jūsų Asmens Duomenis įvairiais būdais:

– Kai jūs pateikiate mums Asmens Duomenis tiesiogiai, pavyzdžiui, komunikuodami su mumis el. paštu ar kitu tiesioginiu bendravimu, pavyzdžiui, užpildant mūsų svetainėje esančią formą. Kartais papildoma informacija yra reikalinga norint ją atnaujinti arba patikrinti mūsų renkamą informaciją;

– Mūsų santykių su jumis metu arba teikiant paslaugas trečiosioms šalims;

– Kai tai yra pateikiama trečiojo asmens, dėl to, kad jūs esate subjektas ar jūsų duomenys kitokiu būdu yra įtraukti į teisinę konsultaciją, kuria mes esame paprašyti suteikti trečiosios šalies klientui;

– Trečiųjų asmenų šaltiniai, pavyzdžiui, valstybinių įstaigų registrai arba kai renkame informaciją iš tokių šaltinių, kurie padėtų atlikti „pažinti savo klientą“ patikrinimus kaip klientų priėmimo procedūros dalį, pavyzdžiui, sankcijų sąrašas, politikoje dalyvaujantys asmenys ir pan. Taip pat, kai informacija apie jus gaunama iš trečiųjų šalių;

– Viešai prienami šaltiniai – pavyzdžiui, mes galime naudotis šaltiniais, kurie padėtų mums saugoti jūsų turimus tikslius ir atnaujintus kontaktinius duomenis, profesinių tinklų kūrimo tikslams ar teisinių ir kitų paslaugų teikimui.

Asmens duomenų tvarkymo ir rinkimo tikslai ir teisiniai pagrindai, tvarkomi asmens duomenys

Kaip duomenų tvarkytojai, mes tvarkome klientų, jų atstovų ar kitų asmenų Asmens Duomenis, kurie yra susiję su klientu, atsižvelgiant į duomenų tvarkymo tikslus ir teisinius pagrindus, kaip yra nurodyta žemiau esančioje lentelėje.

TikslasTeisinis pagrindasTvarkomi asmens duomenys
Sutarties sudarymas – susipažinti su savo klientu, jį identifikuoti ir patikrinti.Gavus potencialaus kliento prašymą, atlikti reikalingus veiksmus iki sutarties sudarymo.

Teisėti interesai, įstatymuose, kituose teisės aktuose ar valdžios ir priežiūros institucijų sprendimuose numatytų reikalavimų ir pareigų vykdymui.

 

 

 

Pagrindiniai Asmenys Duomenys, sutarties duomenys, identifikavimo ir kiti pirminiai patikrinimo duomenys, kiti duomenys, reikalingi identifikuoti galimybę teikti teisines ir kitas paslaugas.

Tai gali apimti Asmens Duomenų, kuriuos jūs pateikiate apie savo tapatybę, tikrinimą atitinkamose duomenų bazėse ir susisiekimą su jumis tapatybės patvirtinimui arba užregistruoti tarpusavio komunikacijos veiklos įrašus, siekiant įgyvendinti atitikties tikslus.

Teisinių ir kitų paslaugų teikimas – administruoti ir vykdyti mūsų teikiamas paslaugas, įskaitant prievolių, kylančių iš bet kurių tarpusavyje sudarytų susitarimų, vykdymą.

 

Sutarties vykdymas, teisėti interesai, (kad galėtume vykdyti įsipareigojimus ir teikti jums paslaugas), profesinės teisės ir pareigos. 

Pagrindiniai Asmens Duomenys, sutarties duomenys, identifikavimo ir kiti pirminiai patikrinimo duomenys, finansiniai duomenys, informacija, susijusi su teisiniais reikalavimais, Asmens Duomenys, kuriuos mums pateikėte jūs arba jie buvo pateikti jūsų vardu arba kuriuos mes sugeneravome teikdami teisines ar kitas paslaugas.

Teisinių, reguliavimo  arba rizikos valdymo įsipareigojimų įgyvendinimas – laikytis teisinių įsipareigojimų (atlikti kliento veiklos patikrinimą/”žinoti savo klientą” procedūrą, pinigų plovimo prevenciją, sankcijų ar reputacijos rizikų patikrinimą, identifikuoti interesų konfliktus).

 

Teisiniai įsipareigojimai, reikalavimai, teisėti interesai (bendradarbiauti su teisėsaugos ir reguliavimo institucijomis, užtikrinti, kad jūs patenkate į mums priimtiną rizikos profilį ir padėti kovoti su nusikalstamumu ir sukčiavimu). Kai tvarkome specialias Asmens Duomenų kategorijas, mes taip pat galime remtis esminiu viešuoju interesu (nusikalstamumo prevencija ir nustatymas) ar teisiniais reikalavimais.

 

Pagrindiniai Asmens Duomenys, sutarties duomenys, identifikavimo ir kiti pirminiai patikrinimo duomenys, finansiniai duomenys, informacija, susijusi su teisės aktų reikalavimais, Asmens Duomenys, kuriuos mums pateikėte jūs arba jie buvo pateikti jūsų vardu arba kuriuos mes sugeneravome teikdami teisines ar kitas paslaugas, informacija, susijusi su teisės aktų reikalavimais.

Tai gali apimti Asmens Duomenų, kuriuos jūs pateikiate apie savo tapatybę, automatinius patikrinimus atitinkamose duomenų bazėse ir susisiekimą su jumis tam, kad patvirtintumėte savo tapatybę arba užregistruoti tarpusavio komunikacijos veiklos įrašus, siekiant įgyvendinti atitikties tikslus.

Tyrimams ir verslo plėtrai – analizė tam, kad geriau jus suprasti ir tobulinti savo paslaugas bei pasiūlymus, suteikti jums informaciją apie naujas paslaugas ir nuolat teikti informaciją apie naujausius pokyčius, pranešimus ir kitą informaciją apie mūsų paslaugas ir sprendimus.

 

Teisėti interesai (leisti mums gerinti teikiamas paslaugas).Pagrindiniai Asmens Duomenys, sutarties duomenys.
Įdarbinimas – kad galėtume tvarkyti el. paštu arba mūsų interneto svetainėje pateiktus prašymus įsidarbinti ir įvertinti jūsų tinkamumą tam tikroms pareigoms užimti, dėl kurių jūs kreipiatės į Advokatų kontorą.

 

Teisėti interesai, sutikimasPagrindiniai Asmens Duomenys, sutarties duomenys, su įdarbinimu susiję duomenys.
Atsakymo pateikimas, kai jūs su mumis susisiekiate užpildę prašymo formą esančią mūsų internetinėje svetainėje.Teisėti interesai, sutikimasPagrindiniai Asmens Duomenys, sutarties duomenys.

Kokiems asmenims atskleidžiame Jūsų asmens duomenis?

– mūsų teisininkams profesionalams (pvz.: teisės, finansų, verslo, rizikų valdymo ar kitų sričių teisininkams patarėjams);

– priežiūros institucijoms, ikiteisminio tyrimo institucijoms, Valstybinei mokesčių inspekcijai;

– trečiųjų šalių paslaugų teikėjams kuriems mes perduodame tam tikras funkcijas, pavyzdžiui, informacijos ir dokumentų valdymą, kontoros pastato priežiūrą, technologijų ir IT paslaugas, teksto apdorojimą, kopijavimo ir vertimo paslaugas (esame sudarę susitarimus su šiais paslaugų teikėjais, siekiant apsaugoti su jomis bendrinamos informacijos (įskaitant Asmens Duomenis) konfidencialumą ir saugumą);

– Bendrovėms, kurios teikia pinigų plovimo, politikoje dalyvaujančių asmenų ir teroristų finansavimo atvejų patikrinimo paslaugas ir kitais apgaulės ir nusikaltimų prevencijos tikslais bei bendrovėms teikiančioms panašias paslaugas, įskaitant reguliavimo institucijas, kurioms yra atskleidžiami Asmens Duomenys;

– Trečiosioms šalims, tokioms kaip teismai, advokatai, Vyriausybės pareigūnai ir kitos šalys, jei tai yra pagrįstai būtina paslaugas teikiančios bendrovės teisėto ir teisingo reikalavimo įgyvendinimui ar gynimui arba siekiant konfidencialaus alternatyvaus ginčų sprendimo proceso;

– Jeigu surinkome jūsų Asmens Duomenis teisinių paslaugų teikimo metu bet kuriam mūsų klientui, galime atskleisti juos savo klientui ir, jei tai leidžia įstatymai, kitiems, kad galėtume teikti šias paslaugas;

– kitiems subjektams, įskaitant bet kurią valdžios instituciją, turinčią teisėtą interesą;

– kitiems subjektams, su kuriais esame sudarę sutartį;

Asmens Duomenys pateikiami vadovaujantis kliento ir advokato konfidencialumo principu.

Jūsų Asmens Duomenys gali būti perduodami trečiosioms šalims, kurios yra Europos Sąjungos arba Europos Ekonominės Bendrijos ir trečiųjų šalių, viršuje neįvardintų dėl jūsų sutikimo gavimo prieš teikiant teisines paslaugas, teritorijoje.

Kaip mes apsaugome Jūsų asmens duomenis?

Siekdami užtikrinti jūsų Asmens Duomenų tvarkymo saugumą, mes garantuojame tinkamą techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą tam, kad apsaugoti Asmens Duomenis nuo neatsargaus ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir bet kokio kitokio neteisėto tvarkymo.

Kiekvienas Advokatų kontoros darbuotojas ir bet kurie trečiųjų šalių paslaugų tiekėjai gali būti įpareigoti tvarkyti Asmens Duomenis mūsų vardu (aukščiau išvardintiems tikslams) ir taip pat sutartimi yra įpareigoti laikytis Asmens Duomenų konfidencialumo.

Asmens duomenų saugojimo terminai?

Mes saugome jūsų duomenis iki tol, kol tai bus reikalinga tikslų, dėl kurių jūsų duomenys yra renkami ir tvarkomi, įgyvendinimui ar to reikalaujama pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Tai reiškia, kad mes saugome jūsų duomenis tol, kol tai yra būtina paslaugoms teikti ir kaip to reikalauja įstatymai ir kiti teisės aktai dėl Asmens Duomenų saugojimo. Asmens Duomenys bus saugomi iki tol, kol tarp šalių galios sutartiniai santykiai ir iki 10 metų po to, kai kliento ir advokatų kontoros santykiai pasibaigia. Kai Asmens Duomenys yra renkami pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įsipareigojimams vykdyti, jie yra saugomi 8 (aštuonis) metus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu.

Asmens Duomenys pateikti per mūsų internetinę svetainę yra saugomi tiek, kiek tai yra būtina jūsų užklausos įvykdymui ir tolimesniam bendradarbiavimui bet ne ilgiau nei 6 mėnesius nuo paskutinės tarpusavio komunikacijos dienos.

Jeigu jūs netampate klientu, jūsų Asmens Duomenys yra saugomi ne ilgiau nei 6 mėnesius.

Pažymime, jog jei jūs siunčiate savo gyvenimo aprašymą ar kitus Asmens Duomenis siekdami įsidarbinti, mes turime teisę įdarbinimo tikslams šiuos duomenis saugoti ir naudoti ne ilgiau nei 6 mėnesius.

Jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai nenurodo jokio Asmens Duomenų saugojimo termino, šis laikotarpis gali būti nustatomas mūsų nuožiūra, atsižvelgiant į teisėtą duomenų saugojimo tikslą, teisinį pagrindą ir teisėto Asmens Duomenų tvarkymo principus.

Jūsų Asmens Duomenys gali būti saugomi ilgiau, jei:

– tai yra būtina tam, kad apsiginti nuo pretenzijų, reikalavimų ar ieškinių bei pasinaudoti savo teisėmis;

– yra pagrįstų įtarimų dėl neteisėto veiksmo, kuris yra tiriamas;

– Jūsų duomenys yra reikalingi tinkamam ginčo / skundo išsprendimui;

– kitais įstatymų numatytais atvejais.

Kokias turite teises, susijusias su savo asmens duomenimis?

Jeigu turėsite klausimų apie savo Asmens Duomenų naudojimą, pirmiausia turėtumėte susisiekti su mumis žemiau nurodytais būdais. Tam tikromis aplinkybėmis ir vadovaujantis ES ar kitais asmens duomenų apsaugos įstatymais, jūs turite teisę mūsų reikalauti:

– susipažinti su savo Asmens Duomenimis ir jų tvarkymu;

– reikalauti ištaisyti neteisingus ir nepilnus duomenis, ištrinant jūsų Asmens Duomenis ar apribojant tokių Asmens Duomenų tvarkymą, kai jie yra tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų arba kai yra kitas teisinis pagrindas;

– perkelti jūsų Asmens Duomenis kitam duomenų valdytojui arba tiesiogiai pateikti jums patogia forma (PASTABA: taikoma tiems Asmens Duomenims, kuriuos jūs pateikėte pats ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutikimo arba sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu);

– prieštarauti bet kokiam teisėtų interesų pagrindu pagrįstam tvarkymui, išskyrus, kai mūsų priežastys, dėl kurių atlikome tvarkymą, yra viršesnes už bet poveikį jūsų duomenų apsaugos teisėms;

– atšaukti savo sutikimą, kad galėtume sustabdyti atitinkamą tvarkymą, kai toks tvarkymas yra grindžiamas sutikimu;

– pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Jūsų teisių įgyvendinimui mes imamės veiksmų tik gavus rašytinį prašymą įgyvendinti tam tikrą teisę ir tik po to, kai yra patvirtinamas jūsų tapatybės galiojimas.

Po rašytino prašymo dėl savo teisių įgyvendinimo pateikimo, jame nurodžius savo tapatybę ir jį pasirašius, prašymas turi būti pateiktas asmeniškai mums, atvykus į Advokatų kontorą buveinės adresu, įprastu paštu ar el. paštu: [email protected].

Jeigu pateikiamas el. paštu, prašymo forma ir turinys turi būti elektroninio formato, atpažintas, atviras ir apdorotas elektroninių dokumentų valdymo sistemų ar kitomis mūsų naudojamomis informacinių technologijų priemonėmis.

Prašymas turi būti pateiktas valstybine kalba, įskaitomas, pateikta informacija apie tai, kurią viršuje nurodyta teisę ir kokia apimtimi pageidaujate įgyvendinti, bei nurodyti informaciją, kokiu būdu pageidaujate gauti atsakymą. Tuo atveju, jeigu jūs neturite objektyvios galimybės pateikti prašymo lietuvių kalba, prašymą galite pateikti anglų kalba.

Jūsų prašymas gali būti priimamas arba atsisakoma jį priimti. Atsisakymo atveju, tokio atsisakymo priežastys turi būti nurodytos per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo mūsų vidinių taisyklių ir BDAR atitinkančio prašymo pateikimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas dar 30 kalendorinių dienų, iš anksto jums pranešant, jei prašymas susijęs su didele Asmens Duomenų apimtimi ar kitais tuo pačiu metu nagrinėjamais prašymais. Atsakymas jums bus pateikiamas ta forma, kokią nurodote kaip pageidautiną gauti atsakymą.

Skundą dėl Asmens Duomenų taip pat galite pateikti tokiu pačiu būdu, kaip nurodyta šiame skyriuje.

Jūs galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją su skundu dėl jūsų Asmens duomenų tvarkymo, jeigu manote, jog jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kuris pažeidžia jūsų teises ar teisėtus interesus numatytus galiojančiuose teisės aktuose. Jūs galite kreiptis vadovaujantis Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nustatyta skundų nagrinėjimo tvarka, kurią galite rasti šioje nuorodoje:
https://www.ada.lt/go.php/Skundu-nagrinejimas378.

Kaip galite su mumis susiekti?

Jeigu turite klausimų apie šį privatumo pranešimą ar kaip mes tvarkome jūsų Asmens Duomenis, susisiekti su mumis galite elektroniniu paštu: [email protected] ar raštu:

ECOVIS ProventusLaw advokatų kontora Kvainauskas, Andziulytė ir partneriai,
Mėsinių g. 5, Vilnius, LT-01133, Lietuva.

Kaip galime atnaujinti šią privatumo politiką?

Mes nuolatos stengiamės tobulinti ir plėsti savo teikiamas paslaugas, todėl kartais galime pakeisti šią Privatumo Politiką. Mes nemažinsime jūsų teisių apimties pagal šią Privatumo Politiką ar taikomus duomenų apsaugos įstatymus. Kartais peržiūrėkite šią Privatumo Politiką, kad būtumėte informuoti apie bet kokius įvykusius  pakeitimus.