PRIVATUMO POLITIKA

ECOVIS ProventusLaw advokatų kontora (toliau – mes arba Advokatų kontora), teikdama teisines paslaugas, įsipareigoja užtikrinti Jūsų asmens duomenų saugumą. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016/679) (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų taikytinų teisės aktų.

Šioje Privatumo politikoje vartojama sąvoka „Jūs“ reiškia mūsų klientą, potencialų klientą, mūsų interneto svetainės lankytoją, kliento darbuotoją, naudos gavėjus, įgaliotus atstovus, kandidatus į darbuotojus ir kitas susijusias šalis.

Jei Jūs teikiate mums informaciją apie bet kurį kitą asmenį, įskaitant Jūsų darbuotojus, sandorio šalis, Jūsų tiekėjus bei kitus duomenų subjektus, Jūs privalote užtikrinti, kad jie žinotų, kaip bus naudojami šių asmenų duomenys.

Asmens duomenų tvarkymo principai

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes vadovaujamės žemiau nurodytais principais:

  1. Teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas, kuris reiškia, kad asmens duomenys Jūsų atžvilgiu tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir skaidriai.
  2. Tikslo apribojimo principas, kuris reiškia, kad Jūsų asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir negali būti toliau tvarkomi su šiais tikslais nesuderinamais būdais.
  3. Duomenų kiekio mažinimo principas, kuris reiškia, kad Jūsų asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie yra tvarkomi.
  4. Tikslumo principas, kuris reiškia, kad Jūsų asmens duomenys turi būti tikslūs ir, prireikus, atnaujinami. Turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, jog asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi.
  5. Saugojimo trukmės apribojimo principas, kuris reiškia, kad asmens duomenys turi būti laikomi tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei būtina tais tikslais, kuriais asmens duomens yra tvarkomi.
  6. Vientisumo ir konfidencialumo principas, kuris reiškia, kad asmens duomenys tvarkomi taikant tinkamas technines ar organizacines priemones taip, kad būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo ar neteisėto duomenų tvarkymo, netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

Kokius asmens duomenis mes renkame?

Asmens duomenys, kuriuos mes galime rinkti, galima suskirstyti į šias kategorijas:

Pagrindiniai asmens duomenys, tokie kaip Jūsų vardas, pavardė, pareigos ir pan.;

Kontaktiniai duomenys, pavyzdžiui, telefono numeris, adresai, el. pašto adresas ir pan.;

Tapatybės nustatymo ir kiti patvirtinimo duomenys, pavyzdžiui, Jūsų ar Jūsų atstovo, juridinių asmenų naudos gavėjų (t. y. fizinių asmenų, kurie yra juridinio asmens ar užsienio valstybės įmonės savininkai arba juos kontroliuoja, ir (arba) fizinių asmenų, kurių vardu yra vykdomas sandoris ar veikla) vardas, pavardė, asmens kodas, lytis, gimimo data, adresas, gimimo vieta, pilietybė, paso arba asmens tapatybės kortelės kopija arba kita informacija, kuri yra būtina siekiant nustatyti naudos gavėjo buvimą arba naudos gavėjo  lėšų šaltinį, turimų akcijų skaičius, balsavimo teisės arba akcinio kapitalo dalis, vizualiai nuskenuotas arba nufotografuotas Jūsų veido atvaizdas ar atvaizdas, vaizdo ir garso įrašai skirti identifikavimui, telefoniniai pokalbiai, kad būtų laikomasi kliento veiklos patikrinimo ”pažinti savo klientą” kylančios iš Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo ir surinkti kaip mūsų kliento priėmimo ir nuolatinės stebėsenos procedūrų dalis;

Finansiniai duomenys, pavyzdžiui, sąskaitos, sandorių duomenys ir jų suma, pajamos, buvimo vieta, sudarytų susitarimų rūšis ir pan.;

Informacija, susijusi su teisės aktų reikalavimais, pavyzdžiui, duomenys gauti iš valstybinių institucijų atliktų tyrimų, duomenys, leidžiantys mums vykdyti pinigų plovimo prevencijos teisės aktų reikalavimų, duomenys, padedantys užtikrinti, kad bus laikomasi tarptautinių sankcijų, įskaitant verslo santykių tikslus ir, jei esate politikoje dalyvaujantis asmuo, kiti duomenys, kuriuos turi tvarkyti Advokatų kontora, kad būtų laikomasi įsipareigojimo “pažinti savo klientą” (įskaitant, bet neapsiribojant, vizualiai nuskaitytu arba nufotografuotu Jūsų veido atvaizdu ar vaizdu, kurį pateikiate per mobiliąją programėlę ar fotoaparatą, vaizdo ir garso įrašų skirti identifikavimui, telefoniniais pokalbiais);

Asmens duomenys, kuriuos mums pateikėte Jūs arba jie buvo pateikti Jūsų vardu arba kuriuos mes sugeneravome teikdami teisines ar kitas paslaugas, kurie, kai aktualu, gali būti įtraukti į specialias asmens duomenų kategorijas. Taip pat mes galime rinkti specialios kategorijos asmens duomenis;

Su įdarbinimu susiję duomenys, pavyzdžiui, Jūsų gyvenimo aprašymas, Jūsų išsilavinimo ir užimtumo istorija, informacija apie profesines narystes ir kita informacija, susijusi su galimu įdarbinimu Advokatų kontoroje;

Bet kokie kiti su Jumis susiję asmens duomenys, kuriuos galite mums pateikti.

Kaip mes gauname Jūsų asmens duomenis?

Mes galime rinkti ar gauti Jūsų Asmens Duomenis šiais būdais:

– Kai savo asmens duomenis pateikiate mums tiesiogiai, pavyzdžiui, komunikuodami su mumis el. paštu ar kitu tiesioginiu korespondencijos būdu, pavyzdžiui, užpildant mūsų svetainėje esančią formą. Kartais papildoma informacija yra reikalinga norint ją atnaujinti arba patikrinti mūsų renkamą informaciją;

– Mūsų santykių su Jumis metu arba teikiant paslaugas trečiosioms šalims;

– Kai Jūsų asmens duomenis gauname iš trečiųjų asmenų, dėl to, kad Jūsų asmens duomenys yra susiję su teisine konsultacija, kurią mes rengiame  trečiosioms šalims;

– Viešai prienami šaltiniai – pavyzdžiui, mes galime naudotis šaltiniais, kurie mums padėtų saugoti tikslius ir atnaujintus  Jūsų kontaktinius duomenis, profesinių tinklų kūrimo tikslams ar teisinių ir kitų paslaugų teikimui;

– Trečiųjų asmenų šaltiniai, pavyzdžiui, valstybinių įstaigų registrai arba kai renkame informaciją iš tokių šaltinių, kurie padėtų mums atlikti „pažink savo klientą“ procedūras, pavyzdžiui, sankcijų sąrašai, politiškai pažeidžiamų (paveikiamų) asmenų sąrašas ir pan. Taip pat, kai informacija apie Jus gaunama iš trečiųjų šalių;

Norėdami patikrinti Jūsų tapatybę ir siekdami įgyvendinti „pažink savo klientą“ procedūras, naudojame “Ondato” sprendimą. „Ondato“ platforma yra skirta vaizdo įrašo ir Jūsų asmens tapatybės kortelės ir (arba) paso palyginimui, siekiant užtikrinti tinkamą kliento tapatybės nustatymą. „pažink savo klientą“, pinigų plovimo prevencijos ir kitų teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą. Veido atpažinimo rezultatas (sutapimas ar nesutapimas) yra saugomas tiek laiko, kiek būtina tapatybės patikrinimui atlikti, bei tiek, kiek to reikalauja teisės aktai, reglamentuojantys pinigų plovimo prevenciją.

Mes atliekame Jūsų tapatybės patikrinimą naudodamiesi „Ondato“ platforma tik Jūsų sutikimo pagrindu, t. y. tik tokiu atveju, kai Jūs sutinkate su tokiu Jūsų tapatybės patikrinimo būdu.

Jei šis metodas Jums nepriimtinas, galite susisiekti su mumis el. paštu, adresu: [email protected] ir pasinaudoti teise pasirinkti kitą tapatybės patikrinimo būdą. Daugiau apie „Ondato“ sprendimą skaitykite: https://ondato.com/.

Asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo tikslai, teisiniai pagrindai, bei tvarkomų asmens duomenų kategorijos

Kaip duomenų valdytojai, mes tvarkome Jūsų  asmens duomenis pagal nustatytus duomenų tvarkymo tikslus ir teisinius pagrindus, kurie yra  nurodyti žemiau esančioje lentelėje.

Tikslas Teisinis pagrindas Tvarkomi asmens duomenys
Sutarties sudarymas – susipažinti su savo klientu, jį identifikuoti ir patikrinti. Gavus potencialaus kliento prašymą, atlikti reikalingus veiksmus iki sutarties sudarymo.

Teisėti interesai, įstatymuose, kituose teisės aktuose ar valdžios ir priežiūros institucijų sprendimuose numatytų reikalavimų ir pareigų vykdymui.

 

 

 

Pagrindiniai asmens duomenys, sutarties duomenys, identifikavimo ir asmens patikrinimo duomenys bei kiti duomenys, reikalingi teisinių ir kitų paslaugų teikimui.

Tai gali apimti asmens duomenų, kuriuos Jūs pateikiate apie savo tapatybę, tikrinimą atitinkamose duomenų bazėse ir susisiekimą su Jumis tapatybės patvirtinimui arba užregistruoti tarpusavio komunikacijos veiklos įrašus, siekiant įgyvendinti atitikties tikslus.

Teisinių ir kitų paslaugų teikimas – administruoti ir vykdyti mūsų teikiamas paslaugas, įskaitant prievolių, kylančių iš bet kurių tarpusavyje sudarytų susitarimų, vykdymą.

 

Sutarties vykdymas, teisėti interesai, (kad galėtume vykdyti įsipareigojimus ir teikti Jums paslaugas), profesinės teisės ir pareigos..  

Pagrindiniai asmens duomenys, sutarties duomenys, identifikavimo ir asmens patikrinimo duomenys, finansiniai duomenys, informacija, susijusi su teisiniais reikalavimais, asmens duomenys, kuriuos mums pateikėte Jūs arba jie buvo pateikti Jūsų vardu arba, kuriuos mes sugeneravome teikdami teisines ar kitas paslaugas.

Teisinių, reguliavimo  arba rizikos valdymo įsipareigojimų įgyvendinimas – laikytis teisinių įsipareigojimų (atlikti kliento veiklos patikrinimą ”pažinti savo klientą” procedūrą, pinigų plovimo prevenciją, sankcijų ar reputacijos rizikų patikrinimą, identifikuoti interesų konfliktus).

 

Teisiniai įsipareigojimai, reikalavimai, teisėti interesai (bendradarbiauti su teisėsaugos ir reguliavimo institucijomis, užtikrinti, kad Jūs patenkate į mums priimtiną rizikos profilį ir padėti kovoti su nusikalstamumu ir sukčiavimu). Kai tvarkome specialias asmens duomenų kategorijas, mes taip pat galime remtis esminiu viešuoju interesu (nusikalstamumo prevencija ir nustatymas) ar teisiniais reikalavimais. Pagrindiniai asmens duomenys, sutarties duomenys, identifikavimo ir asmens patikrinimo duomenys, finansiniai duomenys, informacija, susijusi su teisės aktų reikalavimais, asmens duomenys, kuriuos mums pateikėte Jūs arba jie buvo pateikti Jūsų vardu arba kuriuos mes sugeneravome teikdami teisines ar kitas paslaugas, informacija, susijusi su teisės aktų reikalavimais.

Tai gali apimti asmens duomenų, kuriuos Jūs pateikiate apie savo tapatybę, automatinius patikrinimus atitinkamose duomenų bazėse ir susisiekimą su Jumis tam, kad patvirtintumėte savo tapatybę arba užregistruotumėte tarpusavio komunikacijos veiklos įrašus, siekiant įgyvendinti atitikties tikslus.

Tyrimams ir verslo plėtrai – analizė tam, kad geriau Jus suprastumėme ir tobulintumėme savo paslaugas bei pasiūlymus, suteikiant Jums informaciją apie naujas paslaugas ir nuolat teikiant informaciją apie naujausius pokyčius, pranešimus ir kitą informaciją apie mūsų paslaugas ir sprendimus.

 

Teisėti interesai (leisti mums gerinti teikiamas paslaugas). Pagrindiniai asmens duomenys, sutarties duomenys.
Įdarbinimas – kad galėtume tvarkyti el. paštu arba mūsų interneto svetainėje pateiktus prašymus įsidarbinti ir įvertinti Jūsų tinkamumą tam tikroms pareigoms užimti, dėl kurių Jūs kreipiatės į Advokatų kontorą.

 

Teisėti interesai, sutikimas Pagrindiniai asmens duomenys, sutarties duomenys, su įdarbinimu susiję duomenys.
Atsakymo pateikimas, kai Jūs su mumis susisiekiate užpildę prašymo formą esančią mūsų internetinėje svetainėje. Teisėti interesai, sutikimas Pagrindiniai asmens duomenys, sutarties duomenys.

Kokiems asmenims perduodame Jūsų asmens duomenis

– teisininkams, finansų, verslo, rizikų valdymo ar kitų sričių specialistams;

– mūsų darbuotojams, atsakingiems už Jums teikiamas paslaugas;

– priežiūros institucijoms, ikiteisminio tyrimo institucijoms, Valstybinei mokesčių inspekcijai, bankams;

– trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, kuriems mes perduodame tam tikras funkcijas, pavyzdžiui, informacijos ir dokumentų valdymą, technologijų ir IT paslaugas, teksto apdorojimą, kopijavimo ir vertimo paslaugas (esame sudarę susitarimus su šiais paslaugų teikėjais, siekiant apsaugoti su jomis bendrinamos informacijos (įskaitant asmens duomenis) konfidencialumą ir saugumą);

– bendrovėms, kurios teikia pinigų plovimo, politiškai pažeidžiamų (paveikiamų) asmenų ir teroristų finansavimo atveju patikrinimo paslaugas ir kitais apgaulės ir nusikaltimų prevencijos tikslais bei bendrovėms teikiančioms panašias paslaugas, įskaitant reguliavimo institucijas, kurioms yra atskleidžiami asmens duomenys;

– trečiosioms šalims, tokioms kaip teismai, advokatai, Vyriausybės pareigūnai ir kitos šalys, jei tai yra pagrįstai būtina paslaugas teikiančios bendrovės teisėto ir teisingo reikalavimo įgyvendinimui ar gynimui arba siekiant konfidencialaus alternatyvaus ginčų sprendimo proceso;

– kitiems subjektams, įskaitant bet kurią valdžios instituciją, turinčią teisėtą interesą;

– kitiems subjektams, su kuriais esame sudarę sutartį;

Asmens duomenys pateikiami vadovaujantis kliento ir advokato konfidencialumo principu.

Kaip mes apsaugome Jūsų Asmens Duomenis?

Siekdami užtikrinti Jūsų Asmens Duomenų tvarkymo saugumą, mes garantuojame tinkamą techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą tam, kad apsaugotume asmens duomenis nuo neatsargaus ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir bet kokio kitokio neteisėto tvarkymo.

Kiekvienas Advokatų kontoros darbuotojas ir bet kurie trečiųjų šalių paslaugų tiekėjai gali būti įpareigoti tvarkyti asmens duomenis mūsų vardu (aukščiau išvardintiems tikslams) ir taip pat sutartimi yra įpareigoti laikytis asmens duomenų konfidencialumo.

Asmens  duomenų saugojimo terminai

Mes saugome Jūsų Asmens Duomenis iki tol, kol tai bus reikalinga tikslų, dėl kurių Jūsų duomenys yra renkami ir tvarkomi, įgyvendinimui ar to reikalaujama pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Tai reiškia, kad mes saugome Jūsų duomenis tol, kol tai yra būtina paslaugoms teikti ir kaip to reikalauja įstatymai ir kiti teisės aktai dėl asmens duomenų saugojimo. Asmens duomenys bus saugomi iki tol, kol tarp šalių galios sutartiniai santykiai ir iki 10 metų po to, kai Jūsų ir mūsų santykiai pasibaigia. Kai asmens duomenys yra renkami pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įsipareigojimams vykdyti, jie yra saugomi 8 (aštuonerius) metus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu.

Asmens duomenys pateikti per mūsų internetinę svetainę yra saugomi tiek, kiek tai yra būtina Jūsų užklausos įvykdymui ir tolimesniam bendradarbiavimui bet ne ilgiau nei 6 mėnesius nuo paskutinės tarpusavio komunikacijos dienos.

Jeigu Jūs netampate klientu, Jūsų asmens duomenys yra saugomi ne ilgiau nei 6 mėnesius.

Pažymime, jog jei Jūs siunčiate savo gyvenimo aprašymą ar kitus asmens duomenis siekdami įsidarbinti, mes turime teisę įdarbinimo tikslams šiuos duomenis saugoti ir naudoti ne ilgiau nei 6 mėnesius.

Jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai nenurodo jokio asmens duomenų saugojimo termino, šis laikotarpis gali būti nustatomas mūsų nuožiūra, atsižvelgiant į teisėtą duomenų saugojimo tikslą, teisinį pagrindą ir teisėto asmens duomenų tvarkymo principus.

Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ilgiau, jei:

– tai yra būtina tam, kad apsigintume nuo pretenzijų, reikalavimų ar ieškinių bei pasinaudoti savo teisėmis;

– yra pagrįstų įtarimų dėl neteisėto veiksmo, kuris yra tiriamas;

– Jūsų duomenys yra reikalingi tinkamam ginčo/skundo išsprendimui;

– kitais įstatymų numatytais atvejais.

Kokias turite teises, susijusias su savo asmens duomenimis?

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę:

– susipažinti su savo asmens duomenimis ir jų tvarkymu;

– reikalauti ištaisyti neteisingus ir nepilnus duomenis, ištrinant Jūsų asmens duomenis ar apribojant šių duomenų tvarkymą, kai jie yra tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų arba, kai yra kitas teisinis pagrindas;

– perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba tiesiogiai pateikti Jums patogia forma (SVARBU: ši teisė taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos Jūs pateikėte pats ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutikimo arba sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu);

– prieštarauti bet kokiam teisėtų interesų pagrindu pagrįstam tvarkymui, išskyrus, kai mūsų priežastys, dėl kurių atlikome tvarkymą, yra viršesnes už Jūsų interesus, teises ir laisves;

– atšaukti savo duotą sutikimą, kai asmens duomens yra tvarkomi  sutikimo pagrindu;

– pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Advokatų kontora imasi  su duomenų subjekto teisių įgyvendinimu susijusių veiksmų tik gavusi Jūsų rašytinį prašymą įgyvendinti tam tikrą teisę ir tik po to, kai yra patvirtinama Jūsų tapatybė.

Po rašytino prašymo dėl savo teisių įgyvendinimo pateikimo, jame nurodžius savo tapatybę ir jį pasirašius, prašymas turi būti pateiktas asmeniškai mums, atvykus į Advokatų kontorą buveinės adresu, įprastu paštu ar el. paštu: [email protected].

Jeigu prašymas yra pateikiamas el. paštu, prašymo forma ir turinys turi būti elektroninio formato, atpažintas, atviras ir apdorotas elektroninių dokumentų valdymo sistemų ar kitomis mūsų naudojamomis informacinių technologijų priemonėmis.

Prašymas turi būti pateiktas valstybine kalba bei įskaitomas. Prašyme turi būti pateikta informacija apie tai, kurią teisę ir kokia apimtimi pageidaujate įgyvendinti bei nurodyti informaciją, kokiu būdu pageidaujate gauti atsakymą. Tuo atveju, jeigu neturite objektyvios galimybės pateikti prašymo lietuvių kalba, prašymą galite pateikti anglų kalba.

Jūsų prašymą galime priimti arba atsisakyti priimti. Atsisakymo atveju, priežastys bus nurodomos per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas dar 30 (trisdešimt)  kalendorinių dienų, pranešus Jums iš anksto, jei prašymas susijęs su didele asmens duomenų apimtimi ar kitais tuo pačiu metu nagrinėjamais prašymais. Atsakymą Jums pateiksime ta forma, kurią nurodėte kaip pageidautiną gauti atsakymą.

Skundą dėl asmens duomenų taip pat galite pateikti tokiu pačiu būdu, kaip nurodyta šiame privatumo politikos skirsnyje.

Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją su skundu dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, jeigu manote, jog Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kuris pažeidžia Jūsų teises ar teisėtus interesus numatytus galiojančiuose teisės aktuose. Į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją galite kreiptis vadovaujantis nustatyta skundų nagrinėjimo tvarka, kurią galite rasti čia.

Kaip galite su mumis susiekti?

Jeigu turite klausimų apie šią privatumo politiką, ar kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, susisiekti su mumis galite elektroniniu paštu: [email protected] ar raštu:

ECOVIS ProventusLaw advokatų kontora Kvainauskas, Andziulytė ir partneriai,
Mėsinių g. 5, Vilnius, LT-01133, Lietuva.

Slapukai

Informuojame, kad, Advokatų kontoros tinklalapyje yra naudojami slapukai. Daugiau informacijos apie tai, kaip valdyti slapukus, naršyklės nustatymus ar kaip ištrinti slapukus, rasite mūsų Slapukų politikoje.

Kaip galime atnaujinti šią Privatumo politiką?

Advokatų kontora nuolatos stengiasi tobulinti ir plėsti savo teikiamas paslaugas, todėl ši Privatumo Politika gali būti keičiama. Atliekant pakeitimus, nemažinsime Jūsų teisių apimties pagal šią Privatumo Politiką ar taikomus duomenų apsaugos įstatymus. Siūlome reguliariai peržiūrėti šią Privatumo Politiką, kad būtumėte informuoti apie bet kokius įvykusius  pakeitimus.