Svarbiausių Darbo kodekso pakeitimų apžvalga

ECOVIS Proventuslaw pateikia svarbiausių LR darbo kodekso (DK) pakeitimų apžvalgą. DK pakeitimai įsigalios trimis etapais:

1) nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d.;

2) nuo 2022 m. lapkričio 1 d.;

3) nuo 2023 m. sausio 1 d.

DK pakeitimai įsigaliosiantys nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d.

Dokumentai susiję su darbo santykiais – lietuvių ir kita darbuotojui suprantama kalba

1. Darbdavys darbuotojui, kuris yra užsienietis, turės pateikti lietuvių kalba ir kita darbuotojui suprantama kalba darbo sutartį, dokumentaciją, susijusią su darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimais, kitus darbuotojui perduodamus dokumentus (pranešimus, prašymus, sutikimus, prieštaravimus ir kt.).

2. Taip pat darbdavys darbuotojui, kuris yra asmuo su negalia, turės pateikti lietuvių kalba ir kita darbuotojui suprantama kalba informaciją apie aplinkybes, galinčias reikšmingai paveikti sutarties sudarymą, vykdymą ir nutraukimą, ir darbuotojui perduodamus dokumentus (pranešimus, prašymus, sutikimus, prieštaravimus ir kt.).

Terminuota darbo sutartis ir išbandymo terminas

3. Sudarant terminuotą darbo sutartį trumpesniam nei 6 mėnesių terminui darbo sutartyje turi būti sulygtas išbandymo terminas proporcingas darbo sutarties terminui.

Šeimos ir darbo poreikių derinimas

4. Darbdavys privalo suteikti nemokamą laisvą laiką darbuotojui, jei darbuotojo prašymas susijęs su skubiomis šeiminėmis priežastimis ligos ar nelaimingo atsitikimo atveju, kai darbuotojas privalo tiesiogiai dalyvauti.

5. Darbuotojams, auginantiems 1 vaiką iki 12 metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena (mamadienis / tėvadienis) per 3 mėnesius (arba sutrumpinamas darbo laikas 8 valandomis per 3 mėnesius). O darbuotojams auginantiems 2 vaikus iki 12 metų, kai vienas arba abu vaikai yra neįgalūs, – 2 dienos per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas 4 valandomis per savaitę) (iki šiol buvo 1 diena), mokant darbuotojams vidutinį jų darbo užmokestį.

6. Pasikeitė ir DK normos susijusios su nuotoliniu darbu, susitarimu dėl ne viso darbo laiko bei galimybės dirbti pageidaujamu darbo laiko režimu. Išimtimis dėl nuotolinio darbo, ne viso darbo laiko ir lankstaus darbo grafiko galės naudotis nėščiosios, neseniai pagimdžiusios ar krūtimi maitinančios darbuotojos, darbuotojai, auginantys vaiką iki 8 metų, ir darbuotojai, vieni auginantys vaiką iki 14 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų. O taip pat šios garantijos taikomos ir darbuotojui pateikus prašymą, pagrįstą sveikatos priežiūros įstaigos išvada apie jo sveikatos būklę, arba būtinybe slaugyti ar prižiūrėti šeimos narį ar kartu su juo gyvenantį asmenį.

Informacija susijusi su darbo sąlygomis

7. Papildyti reikalavimai dėl informacijos, kuri turi būti pateikta darbuotojui iki darbo santykių pradžios. Darbdavys darbuotojui turi pateikti informaciją dėl: išbandymo termino, jei dėl jo sulygta, trukmės ir sąlygų; darbo sutarties pasibaigimo tvarką; viršvalandžių nustatymo ir apmokėjimo už juos tvarką ir, jei taikoma, darbo (pamainos) keitimo tvarką; teisę į mokymo paslaugas, jei darbdavys šią teisę suteikia; socialinio draudimo institucijų, gaunančių su darbo santykiais susijusias socialinio draudimo įmokas, pavadinimą ir informaciją apie kitą darbdavio teikiamą su socialiniu draudimu susijusią apsaugą, jei darbdavys už tai atsakingas.

Darbo sutarties nutraukimas

8. Jei darbo sutartis nutraukiama darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės įspėjimo terminas turės būti trigubinamas ne tik tiems darbuotojams, kurie augina vaiką iki 14 metų, ir darbuotojams, kurie augina neįgalų vaiką iki 18 metų, nėščioms darbuotojoms, neįgaliems darbuotojams tačiau ir darbuotojams, pateikusiems išrašą dėl ligos, įtrauktos į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintą sunkių ligų sąrašą.

Diskriminacijos draudimas

9. Įtvirtintas draudimas diskriminaciniais motyvais atleisti darbuotoją darbdavio valia dėl to, kad darbuotojas naudojasi ar naudojosi DK numatytomis teisėmis / garantijomis.

Komandiruotės į užsienio valstybes

10. Darbdavys turi pareigą pateikti darbuotojui informaciją (1) darbo užmokestis, kurį jis turi teisę gauti pagal valstybės, į kurią jis komandiruojamas, teisę; 2) dienpinigiai ir išmokos, skirtos su komandiruote susijusioms faktinėms kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidoms kompensuoti, jeigu taikoma; 3) nuoroda į priimančiosios valstybės oficialią nacionalinę interneto svetainę, kurioje pateikiama informacija apie komandiruojamus darbuotojus) vykstant į ilgesnę nei 28 dienas trunkančią komandiruotę. Tokios komandiruotės atveju darbuotojas turės būti iš anksto informuojamas apie valstybę (-es), į kurias bus vykstama.

DK pakeitimai įsigaliosiantys nuo 2022 m. lapkričio 1 d.

Mobingas

1. DK įtvirtintas smurto ir priekabiavimo, įskaitant psichologinį smurtą, smurtą ir priekabiavimą dėl lyties apibrėžimas.

2. Nepriklausomai nuo darbuotojų skaičiaus įmonėje darbdaviams įtvirtintos pareigos 1) atsižvelgiant į galimus smurto ir priekabiavimo pavojus, imtis jų šalinimo ir (ar) kontrolės priemonių, 2) nustatyti pranešimų apie smurtą ir priekabiavimą teikimo bei nagrinėjimo tvarką ir supažindinti su ja darbuotojus, 3) organizuoti darbuotojams mokymus apie smurto ir priekabiavimo pavojus, prevencijos priemones, darbuotojų teises ir pareigas smurto ir priekabiavimo srityje.

3. Darbdaviai, kurių vidutinis darbuotojų skaičius yra daugiau kaip 50, įvykdę informavimo ir konsultavimo procedūras, privalės patvirtinti smurto ir priekabiavimo prevencijos politiką, įprastais darbovietėje būdais ją paskelbti ir įgyvendinti.

Kompensacija darbuotojams dirbantiems lauko sąlygomis, kilnojamojo pobūdžio darbą

4. Pasikeitė kompensacijos mokamos darbuotojams, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba atliekamas lauko sąlygomis, arba susijęs su kelionėmis ar važiavimu dydžio lubos, kurios negali viršyti 30 proc. bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio.

DK pakeitimai įsigaliosiantys nuo 2023 m. sausio 1 d.

Tėvystės ir vaiko priežiūros atostogos

1. Darbuotojams po vaiko gimimo suteikiamų atostogų dienų skaičius liko nepasikeitęs, tačiau 30 dienų galės būti išskaidytos į ne daugiau, kaip dvi dalis, nebūtina bus imti visų 30 dienų iškarto.

2. Patikslinti tėvystės ir vaiko priežiūros atostogų terminai, kai yra įvaikinamas vaikas, – tėvystės atostogos turi būti suteiktos anksčiau nei atostogos vaikui prižiūrėti. Terminas sutrumpintas nuo 3 iki 1 mėnesio nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo. Tokiems tėvams priklausys 30 dienų tėvystės atostogos, kurios taip pat galės būti skaidomos į ne daugiau, kaip dvi dalis.

3. Kiekvienas iš tėvų (įtėvių, globėjų), imdamas atostogas vaikui prižiūrėti, bet kuriuo metu iki vaikui sukaks 18 ar 24 mėnesiai, pirmiausia turės teisę pasinaudoti 2 mėnesių trukmės atostogų vaikui prižiūrėti dalimi, kuri niekam negali būti perleista. Neperleidžiamų 2 mėnesių trukmės atostogų vaikui prižiūrėti dalį kiekvienas iš tėvų (įtėvių, globėjų) gali imti visą iš karto arba dalimis, pakaitomis su kitu iš tėvų (įtėvių, globėjų). Neperleidžiamų 2 mėnesių trukmės atostogų vaikui prižiūrėti dalies abu tėvai (įtėviai, globėjai) negali imti tuo pačiu metu.

Detaliau apie Darbo kodekso pakeitimus skaitykite čia.

ECOVIS ProventusLaw teisininkai yra pasiruošę operatyviai padėti pasirengti naujiems pakeitimams ir sumažinti kylančias rizikas.

Parengė ECOVIS ProventusLaw teisininkė Lina Bulovienė

 

Naujienlaiškio prenumerataSusisiekti