Dėl mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų licencijavimo metu teikiamų dokumentų formos

Lietuvos bankas pateikė 2009 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 238 „Dėl Lietuvos banko išduodamų leidimų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms“ pakeitimo projektą. Projekte pateikiama nauja Deklaracija dėl ketinamų perduoti svarbių veiklos funkcijų sutarčių sąlygų, atsižvelgiant į Finansų rinkos dalyvių veiklos funkcijų perdavimo kitiems asmenims taisyklių projekte nustatytus reikalavimus.

Taip pat atnaujintas iš pareiškėjo, siekiančio gauti elektroninių pinigų įstaigos arba mokėjimo įstaigos licenciją, prašomos informacijos dėl organizacinės struktūros, atsakingų asmenų, informacinių technologijų ir saugumo rizikos valdymo, turinys. Jau licencijavimo proceso metu pareiškėjas privalės nurodyti asmenis, atsakingus už atitiktį teisės aktams, reglamentuojantiems elektroninių pinigų ar mokėjimo įstaigos veiklą, Informacijos ir ryšių technologijų (IRT) sistemas, procesus ir IT operacijas (I gynybos linija), IRT ir saugumo rizikos valdymą (II gynybos linija), IRT ir saugumo auditą (III gynybos linija), Lietuvos bankui teikiamų ataskaitų ir pranešimų parengimą ir pateikimą.

Projekte numatyti ir su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija susiję pakeitimai. Pareiškėjai turės nurodyti politikas, tvarkas ir procedūras, kurias pareiškėjas yra parengęs pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijai užtikrinti, aprašyti klientų, klientų atstovų, naudos gavėjų ir operacijų tarptautinių finansinių sankcijų stebėsenos procedūras, tikrinimo politiškai pažeidžiamų (paveikiamų) asmenų sąrašuose ar duomenų bazėse procedūras.

Susisiekti