Rekomendacijos dėl darbdavio atliekamo teistumo duomenų tvarkymo

2024 m. liepos 1 d. įsigaliojo LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (ADTAĮ) pakeitimas, kuriuo buvo pakeistas darbuotojų (kandidatų) teistumo duomenų tvarkymo reglamentavimas. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija išleido rekomendacijas, kuriomis siekiama atkreipti darbdavių ir darbuotojų dėmesį į teistumo duomenų tvarkymo reikalavimus. ECOVIS ProventusLaw aptaria naujausius pasikeitimus.

Kas yra teistumo duomenys?

Teistumo duomenys apima informaciją apie asmenų atžvilgiu priimtus apkaltinamuosius nuosprendžius ir įvykdytas nusikalstamas veikas. Jie taip pat apima informaciją, kad asmuo yra / nėra padaręs nusikalstamų veikų.

Kada darbdavys gali prašyti pateikti teistumo duomenis?

Teistumo duomenys nėra specialių kategorijų asmens duomenys, tačiau jų tvarkymui (rinkimui, saugojimui ir kitam naudojimui) taikomas specialus režimas pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 10 straipsnį. Norint tvarkyti darbuotojo teistumo duomenis, būtina:

 • laikytis BDAR 5 straipsnyje įtvirtintų principų.
 • taikyti bent vieną BDAR 6 straipsnyje įtvirtintą teisėto asmens duomenų tvarkymo sąlygą.

Reikia nepamiršti, kad ADTAĮ taikomas tik tuomet, kai darbdavys siekia tvarkyti savo darbuotojų (kandidatų) teistumo duomenis. Jei siekiama tvarkyti kitų įmonių darbuotojų teistumo duomenis ir tai nėra nustatyta teisės aktu, tuomet tiesiogiai taikomas BDAR.

Darbuotojų (ar kandidatų) teistumo duomenis galima tvarkyti dviem atvejais:

 • kai tokia prievolė numatyta pagal teisės aktus – toks teisinis pagrindas turi būti konkrečiai apibrėžtas teisės aktuose. Teisės akte turi būti aiškiai nustatyta dėl kokių nusikalstamų veikų ir kam taikomas reikalavimas nebūti teistam. Jis taikytinas tik konkrečiam darbdaviui.
 • kai tai siejama su teisėtais darbdavio interesais, išskyrus atvejus, kai darbuotojo (ar kandidato) interesai ar pagrindinės teisės ir laisvės yra viršesni už darbdavio interesus.

Teistumo duomenų tvarkymas esant darbdavio teisėtam interesui

Kai darbdavys tvarko teistumo duomenis dėl teisėto intereso, jis turi:

 • atlikti teisėto intereso vertinimą raštu, konsultuojantis su duomenų apsaugos pareigūnu;
 • patvirtinti sąrašą pareigų, kurias einantiems asmenims taikomas reikalavimas nebūti teistiems už tam tikras nusikalstamas veikas;
 • tvarkyti tik tų darbuotojų teistumo duomenis, kurių pareigos yra sąraše;
 • teistumo duomenis turi pateikti pats darbuotojas arba kandidatas, o ne darbdavys.

Darbdavio interesų vertinimo kriterijai

Vertinant teisėtą interesą, būtina atsižvelgti į:

 • konkrečių pareigų ypatumus;
 • rizikas, kylančias dėl už tam tikras veikas teisto asmens užimamų pareigų;
 • reikalavimo būti neteistam už tam tikras veikas pagrįstumą ir proporcingumą;
 • darbuotojo pagrindines teises ir laisves;
 • kitas reikšmingas aplinkybes.

Darbdaviai turi užtikrinti, kad tvarkant teistumo duomenis būtų laikomasi visų reikalavimų ir būtų apsaugotos darbuotojų teisės ir laisvės. Tai užtikrina, kad teistumo duomenų tvarkymas būtų teisėtas, proporcingas ir pagrįstas.

Turėdami klausimų kreipkitės į ECOVIS Proventuslaw BDAR ekspertus.

 

Naujienlaiškio prenumerataSusisiekti