Įsigalioja Darbo kodekso pakeitimai, susiję su komandiruotėmis ir rangovo atsakomybe

Šių metų rugpjūčio 1 d. įsigaliojo, o  lapkričio 1 dieną įsigalios ir papildomi nauji Lietuvos Respublikos darbo kodekso (LR DK) pakeitimai, kurie bus itin aktualūs statybos sektoriuje veikiančiam verslui bei į Lietuvą komandiruojantiems darbuotojus darbdaviams. ECOVIS ProventusLaw pateikia svarbiausių pakeitimų santrauką.

PAKEITIMAI, SUSIJĘ SU KOMANDIRUOTĖMIS (LR DK 108, 109 pakeitimai)

Iki šių metų rugpjūčio 1 d. galiojanti LR DK 109 str. 1 d. redakcija numatė, kad užsienio valstybės jurisdikcijai priklausantis darbdavys, komandiruojantis darbuotoją laikinai dirbti Lietuvoje ilgesniam kaip trisdešimt dienų laikotarpiui arba dirbti statybos darbų, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka privalo iš anksto apie šį faktą informuoti darbo funkcijų atlikimo vietos Valstybinės darbo inspekcijos teritorinį skyrių apie šiam darbuotojui taikomas LR DK 108 straipsnio 2 dalies 1–9 punktuose nustatytas sąlygas.

Nauja šio straipsnio 1 dalies redakcija bus pakeista, nustatant šiuos reikalavimus:

  • pranešimą apie komandiruojamus darbuotojus pateikti Valstybinei darbo inspekcijai, vietoj ankščiau numatyto Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus;
  • pranešimą pateikti ne vėliau kaip iki komandiruojamų arba statybos darbus atliekančių darbuotojų darbų pradžios.

Be to, panaikinamas reikalavimas pranešti apie darbuotojui taikomas sąlygas, numatytas LR DK 108 str. 2 dalies 1-9 punktuose.

Iki šių metų rugpjūčio 1 d. LR DK 108 str. 5 d. galiojanti redakcija numatė, kad užsienio valstybės jurisdikcijai priklausantis darbdavys pateikia Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui motyvuotą pranešimą dėl komandiruotės termino pratęsimo, jei faktinė komandiruotės trukmė neviršija 12 mėnesių, su sąlyga, kad bendra komandiruotės trukmė neviršys 18 mėnesių.

Naujoji LR DK 108 str. 5 d. redakcija įtvirtins techninio pobūdžio pakeitimą – užsienio valstybės jurisdikcijai priklausančio darbdavio motyvuotas pranešimas dėl komandiruotės termino pratęsimo turės būti teikiamas Valstybinei darbo inspekcijai, vietoj ankščiau numatyto Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus.

Nuo šių metų lapkričio 1 d. įsigaliosianti nauja LR DK 108 str. 15 d. redakcija pateiks kur kas siauresnį transporto priemonių vairuotojų, vežančių krovinius ir (arba) keleivius tarptautiniais kelių maršrutais, komandiruočių reglamentavimą ir įtvirtins, kad darbo sąlygų ypatumus nustatys kelių transporto santykius reglamentuojantys įstatymai, kas  iš esmės reiškia, kad šioje srityje susiaurinamas LR DK taikymas.

PAKEITIMAI, SUSIJĘ SU RANGOVO ATSAKOMYBE DĖL SUBRANGOVO DARBUOTOJUI MOKAMO DARBO UŽMOKEČIO (LR DK 108 str., 139 str. ir 213 str. pakeitimai)

Iki šių metų rugpjūčio 1 d. galiojanti LR DK 108 str. 13 d. redakcija, numatė, kad rangovas atsako subsidiariai už piniginių įpareigojimų, susijusių su darbo užmokesčiu, įvykdymą subrangovo darbuotojui, komandiruotam iš užsienio valstybės darbams Lietuvoje.

Naujoji LR DK 108 str. 13 d. redakcija išplėtė atsakomybės ribas ir subsidiari rangovo atsakomybė už su darbo užmokesčiu susijusius piniginius įsipareigojimus bus taikoma ne tik į Lietuvą komandiruojamiems, bet ir Lietuvos darbuotojams.

Tuo pačiu nuo šių metų lapkričio 1 d. bus papildytas LR DK 139 straipsnis dviem naujomis dalimis:

  • LR DK 139 str. 5 dalis numatys subsidiarią rangovo atsakomybę už darbo užmokesčio, įskaitant padidintą apmokėjimą už viršvalandinį darbą, darbą naktį, poilsio ir švenčių dienomis, mokėjimą subrangovo darbuotojui, kuris dirba darbus, nustatytus Lietuvos Respublikos statybos įstatyme.
  • LR DK 139 str. 6 dalis patikslins prieš tai minėtą dalį tuo, kad subsidiari atsakomybė bus taikoma tik darbuotojui atliekant darbo funkcijas, kai vykdoma tarp subrangovo ir rangovo sudaryta sutartis.

Kartu su šiuo pakeitimu, buvo pakeista ir LR DK 213 str. 3 d., kuri papildyta tuo, kad individualaus darbo ginčo dėl teisės šalimi gali būti ir rangovas pagal aukščiau nurodytus pakeitimus.

Taigi, jei darbdavys yra subrangovas ir nesilaikys savo pareigos darbuotojams mokėti darbo užmokesčio, šiems vykdant subrangovo ir rangovo sutartį, darbuotojai turės teisę kreiptis į darbo ginčų komisiją dėl darbo užmokesčio priteisimo tiek iš savo tiesioginio darbdavio (subrangovo), tiek iš rangovo.

Šie pakeitimai yra esminiai, nes nuo šiol rangovas už piniginius įsipareigojimus bus subsidiariai atsakingas ne tik užsienio, bet  ir Lietuvos darbuotojams ir galės būti savarankiška individualaus darbo ginčo šalimi.

Svarbu paminėti, kad naujos taisyklės bus taikomos tik rangos sutartims, sudarytoms po 2021 m. lapkričio 1 d., t.y. subsidiari rangovo atsakomybė, nepriklausomai nuo to ar darbuotojas yra komandiruotas ar yra Lietuvos darbuotojas, bus taikoma visiems rangovams. Rangos sutartimis, sudarytoms iki 2021 m. lapkričio 1 d., galios iki pakeitimų buvusi taisyklė dėl subsidiarios rangovo atsakomybės tik komandiruoto subrangovo darbuotojo atžvilgiu.

PAKEITIMAI, SUSIJĘ SU INFORMAVIMO IR KONSULTAVIMO PROCEDŪRA (LR DK 208 str. pakeitimai)

Iki šių metų liepos 15 d. LR DK 208 str. reglamentavo darbo tarybų informavimo ir konsultavimo su jomis procedūrą verslo ar jo dalies perdavimo atveju.

Nuo liepos 15 d. LR DK 208 str. 2 d. nustatė šias papildomas pareigas:

  • informavimo ir konsultavimo procedūra turi būti atliekama ne tik verslo ar jo dalies perdavimo, bet ir įmonės restruktūrizavimo, reorganizavimo atvejais;
  • informacija darbo taryboms turi būti suteikiama ne per, o prieš penkias darbo dienas iki numatomų konsultacijų pradžios;
  • turi būti pranešama ne tik apie sprendimo priėmimo datą, bet ir jo įgyvendinimo pradžią ir trukmę bei turi būti informuojama ne tik apie priemones, bet ir būdus, kaip išvengti neigiamų teisinių, ekonominių, socialinių padarinių darbuotojams ar juos sušvelninti.

ECOVIS ProventusLaw teisininkai yra pasiruošę operatyviai padėti pasirengti naujiems pakeitimams ir sumažinti kylančias rizikas.

Parengė ECOVIS ProventusLaw Darbo teisės grupės vadovė Brigida Bacienė

Naujienlaiškio prenumerataSusisiekti