Nuo rugpjūčio 1 d. įsigalioja Darbo kodekso pakeitimai

Nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d. įsigalios Darbo kodekso normų pakeitimai. ECOVIS ProventusLaw darbo teisės ekspertų komanda parengė esminių Darbo kodekso pasikeitimų santrauką ir kviečia su ja susipažinti.

  • Nėščių darbuotojų ir darbuotojų auginančių vaiką iki trejų metų atleidimas (DK 57 str. 7 d. ir 61 str.)

Priimti esminiai pakeitimai dėl darbo sutarčių nutraukimo apribojimų panaikinimo su nėščiomis darbuotojomis ir  darbuotojais auginančiais vaiką iki trejų metų, kai teismas ar darbdavio organas priima sprendimą, dėl kurio pasibaigia darbdavys.

– Nėščios darbuotojos galės būti atleistos tik darbdavio pabaigos atveju, kai nelieka darbdavio (teismas ar darbdavio organas priima sprendimą, dėl kurio pasibaigia darbdavys);

– Darbuotojai turintys vaiką iki 3 metų galės būti atleisti tiek tuo atveju, kai nesutiks su darbo santykių tęstinumu verslo ar jo dalies perdavimu, tiek darbdavio pabaigos atveju, kai nelieka darbdavio.

Darbo sutartis, darbdavio iniciatyva, nesant darbuotojo kaltės, su nėščia darbuotoja galės būti nutraukta įspėjus darbuotoją prieš 3 mėnesius, o jei darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienus metus prieš 6 savaites.

  • Nuotolinis darbas (DK 52 str. 2 d.)

Darbo kodekse papildytas sąrašas sąlygų, kurioms esant Darbdavys turi sudaryti galimybes darbuotojams dirbti nuotoliniu būdu. Nuo rugpjūčio 1 d. ne tik nėščios, neseniai pagimdžiusiai ar krūtimi maitinančios darbuotojos ar darbuotojai auginantys vaiką iki trejų metų, ir darbuotojai, vieni auginantys vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų, tačiau ir darbuotojai turintys pagrįstą sveikatos priežiūros įstaigos išvadą apie jų sveikatos būklę galės prašyti darbdavio leisti jiems dirbti nuotoliniu būdu. Tokiu atveju darbdavys, jei neįrodys, kad dėl gamybinio būtinumo ar darbo organizavimo ypatumų darbas nuotoliniu būdu sukeltų per dideles sąnaudas, privalės tenkinti darbuotojo prašymą dėl darbo nuotoliniu būdu.

  • Darbo santykių nutraukimas dėl sveikatos būklės (DK 60 str.)

Kai darbuotojas, pagal sveikatos priežiūros įstaigos išvadą nebegali eiti pareigų ar dirbti darbo ir jis nesutinka būti perkeltas į kitas toje darbovietėje esančias laisvas jo sveikatą atitinkančias pareigas ar darbą arba, kai tokių pareigų ar darbo toje darbovietėje nėra, darbuotojas galės būti atleidžiamas išmokant jam 2 mėnesių jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką (jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienus metus,- vieno mėnesio jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka).

  • Pameistrystės darbo sutartis (DK 83 str.)

Darbdaviai, kurie turi iki 10 darbuotojų galės sudaryti vieną pameistrystės darbo sutartį.

  • Projektinio darbo sutartis (89 str.)

Kai  projektas trunka ilgiau nei 2 metus projektinio darbo sutartis galės būti sudaryta ne ilgesniam, kaip 5 metų laikotarpiui.

  • Kompensacijos darbuotojams (DK 144 str.)

Įtvirtinta nuostata, jog darbuotojams, kurių darbas atliekamas lauko sąlygomis bus kompensuojamos su tuo susijusios išlaidos už faktiškai tokio pobūdžio dirbtą darbo laiką.

  • Pavėluotas darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų mokėjimas (DK 147 str.)

Darbo santykiams pasibaigus, o darbdaviui ne dėl darbuotojo kaltės uždelsus atsiskaityti su darbuotoju, netesybos darbuotojui bus skaičiuojamos proporcingai uždelstam laikui, o ne mėnesiais, kai uždelsimo laikotarpis yra trumpesnis nei 1 mėnuo. Tokiu atveju netesybų dydį sudarys darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio suma, apskaičiuota proporcingai uždelsto atsiskaitymo laikotarpiui.

  • Narystė darbo taryboje (DK 172 str.)

Narystė darbo taryboje pasibaigs jos nariui tapus darbdaviu arba pagal įstatymus, įgaliojimus ar steigimo dokumentus darbdaviui atstovaujančiu asmeniu.

  • Pasirengimas nagrinėti prašymą Darbo ginčų komisijoje (DK 225 str. ir 228 str.)

Įtvirtinta nuostata, jog dokumentai teikiami Darbo ginčų komisijai elektroniniu būdu turės būti pasirašyti elektroniniu parašu. Taip pat Darbo ginčų komisija privalės bylos šalims pateikti Darbo ginčų komisijos sprendimo originalą, o ne kopiją.

ECOVIS ProventusLaw teisininkai yra pasiruošę operatyviai padėti, jei kiltų su darbo teise susijusių ar kitų klausimų, todėl maloniai kviečiame kreiptis.

Parengė – advokato padėjėja Lina Bulovienė.

Naujienlaiškio prenumerataSusisiekti