Kokios išlaidos darbuotojo mokymams gali būti atlyginamos darbdaviui darbuotojo atleidimo atveju – naujausia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika

Š. m. sausio 13 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) išnagrinėjo civilinę bylą, kurioje buvo keliamas klausimas dėl darbuotojo, savo iniciatyva be svarbių priežasčių nutraukusio darbo sutartį, pareigos atlyginti darbdaviui išlaidas, jo turėtas darbuotojo mokymui ar kvalifikacijos tobulinimui. Byloje LAT pateikė svarbius išaiškinimus dėl darbuotojo pareigos atlyginti darbdaviui jo patirtas išlaidas mokymams bei nurodė, kada tokios išlaidos neturėtų būti atlyginamos.

Kada darbdavio išlaidas už mokymus reikia atlyginti?

LAT nutartyje nurodė, kad darbuotojo pareiga atlyginti darbdavio patirtas mokymo išlaidas turėtų atsirasti tuomet, jei darbuotojas:

  • be apmokymų ar kvalifikacijos kėlimo yra tinkamas eiti pavestas funkcijas ir
  • įgyja papildomų žinių ar gebėjimų, viršijančių jo atliekamam darbui (funkcijoms) keliamus reikalavimus (kompetenciją), kurie suteikia papildomos vertės darbuotojui darbo rinkoje, padidina darbuotojo vertę.

Kada darbdavio išlaidų už mokymus atlyginti nereikia?

Išlaidos mokymui nėra vertinamos, kaip susijusios su darbuotojo žinių ar gebėjimų, viršijančių darbo veiklai keliamus reikalavimus, suteikimu:

  • kai darbdavys apmoko darbuotoją dirbti tiek, kiek tai būtina jo darbo funkcijai atlikti, bei imasi priemonių darbuotojų kvalifikacijai ir jų profesionalumui, gebėjimui prisitaikyti prie besikeičiančių verslo, profesinių ar darbo sąlygų didinti;
  • darbo funkcijų vykdymo išlaidos, darbuotojui vykstant į tarnybinę komandiruotę.

Taigi, tai reiškia, kad tais atvejais, kai darbdavys patiria išlaidų dėl darbuotojų mokymų, kurie susiję tiesiogiai su einamomis pareigomis ar be kurių darbuotojas negalėtų tinkamai vykdyti savo darbo funkcijų, darbuotojas negali būtų įpareigotas tokias išlaidas atlyginti.

Ginčai

LAT taip pat išaiškino, jog bylose dėl darbdavio patirtų darbuotojo mokymo ar kvalifikacijos tobulinimo išlaidų atlyginimo darbdaviui tenka pareiga įrodyti, kad darbuotojui buvo suteiktos žinios viršijančios darbo veiklai keliamus reikalavimus, t. y. turi būti įrodyti du palyginamieji dalykai:

  • kokios žinios reikalingos darbuotojo darbo funkcijoms atlikti ir
  • kad mokymuose darbuotojui suteiktos žinios buvo aukštesnio lygio, nei reikalingos tiesioginėms funkcijoms vykdyti.

Primename, kad išlaidų, susijusių su darbuotojų mokymais ar kvalifikacijos kėlimu, atlyginimą nustato Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (DK). DK yra įtvirtinta galimybė šalims darbo sutartimi susitarti dėl darbdavio turėtų darbuotojo mokymo ar kvalifikacijos tobulinimo išlaidų atlyginimo sąlygų, kai darbo sutartis nutraukiama darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės arba darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių.

Žemiau pateikiami pagrindiniai tokio susitarimo reikalavimai:

1. Darbo sutartimi šalys gali susitarti, jog bus atlyginamos:

  • išlaidos, susijusios su darbuotojo žinių ar gebėjimų, viršijančių darbo veiklai keliamus reikalavimus, suteikimu;
  • realiai patirtos (darbdavio turėtos išlaidos).

2. Mokymosi ir kvalifikacijos tobulinimo išlaidos gali būti atlyginamos, jei jos patirtos per:

  • paskutinius 2 metus iki darbo sutarties pasibaigimo arba
  • jei kolektyvinėje sutartyje nustatytas kitoks terminas, kuris negali viršyti 3 metų.

Norėdami gauti daugiau informacijos ar konsultaciją, susijusią su ginčais darbo teisės klausimais, kviečiame kreiptis į ECOVIS ProventusLaw komandą.

Parengė – advokato padėjėja Lina Bulovienė

Naujienlaiškio prenumerataSusisiekti