Kaip turi būti tvarkomi asmens duomenys išieškant skolas?

2019-04-16

Praktikoje dažnai pasitaiko, kai kreditoriai skolos išieškojimą perduoda vykdyti skolos išieškojimo bendrovėms. Šiose situacijose dažnai abejoms šalims kyla klausimų: skolininkams – ar teisėta, kad jų asmens duomenys perduodami tretiesiems asmenims, negavus jų sutikimo,  o kreditoriams – ar toks asmens duomenų perdavimas yra teisėtas ir kokių kitų papildomų veiksmų turi imtis, siekiant nepažeisti asmens duomenų tvarkymo principų?

Nors teisės aktuose nėra atskirai išskirtas asmens duomenų tvarkymas skolų išieškojimo tikslu, atliekant asmens duomenų tvarkymo veiksmus, turi būti laikomasi Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (toliau – BDAR) įtvirtintų bendrų asmens duomenų tvarkymo principų.

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (toliau – VDAI) pateikė bendras asmens duomenų tvarkymo gaires tvarkant skolininkų asmens duomenis.

Viena esminių taisyklių yra ta, kad skolininkas visada turi būt informuotas apie jo asmens duomenų perdavimą skolos išieškojimą vykdančiai bendrovei, nurodant kokiu tikslu tokie duomenys yra perduodami. Šiuo atveju skolininko sutikimas tokiam asmens duomenų perdavimui nėra privalomas, nes duomenys yra tvarkomi ne skolininko sutikimo pagrindu, bet įmonės, kuriam asmuo skolingas, teisėtu interesu.

Teisėtas interesas, kaip vienas iš asmens duomenų tvarkymo pagrindų, yra numatytas BDAR 6 str. 1 d. f punkte. Teisėtas interesas šiuo atveju yra suprantamas, kaip pagrįstas įmonės lūkestis atgauti jai priklausančias skolas, todėl logiška, kad tokiam procesui nereikalingas skolininko pritarimas.

Skolininko sutikimas taip pat nėra reikalingas, kai sudaroma reikalavimo į skolą perdavimo sutartis. Kaip ir pirmiau aptartu atveju, šiuo atveju kreditorius ar naujas kreditorius turi informuoti skolininką apie reikalavimo perleidimą, tačiau skolininko sutikimas tokiam perleidimui nėra reikalingas. Toks aiškinimas išplaukia ne tik iš asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų, bet tokį reguliavimą numato ir Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.

Pareigas šiame procese turi ne tik įmonė, kuriai yra skolingas asmuo ar naujas kreditorius, bet ir skolą išieškančios bendrovės. Pastarosios turi pasirūpinti, kad joms pateikti skolininkų duomenys išliktų konfidencialūs ir nebūtų atskleisti asmenims, kurie neturi teisės susipažinti su tokiais duomenimis. Šis reikalavimas reiškia, kad skolininkų duomenys būtų prieinami tik tiems darbuotojams, kuriems būtina jų vykdomoms funkcijoms atlikti. Tokių duomenų negalima skelbti ar kitaip viešinti. Siekiant įgyvendinti šį reikalavimą skolą išieškančios bendrovės turi būti pasitvirtinusios asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančias vidines tvarkas, įdiegusios atitinkamas techninės ir organizacinės saugumo priemones ir susidėliojusios asmens duomenų judėjimo procesus.

VDAI taip pat atkreipia dėmesį, kad rekomenduojama nepasitikėti socialiniuose tinkluose ar telefonu teikiama informacija. Nes šiais kanalais ieškant įsiskolinusių asmenų ir neįsitikinus surasto asmens tapatybe, kyla rizika atskleisti asmens duomenis tretiesiems asmenims, su išieškoma skola neturintiems nieko bendra.

Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas rekomendacijas siūlome įmonėms, kurios perduoda skolos išieškojimą ta veikla užsiimančioms bendrovėms, informuoti savo skolininkus apie tai, kad jų asmens duomenis skolos išieškojimo tikslu, yra perduodami skolos išieškojimą vykdančiai bendrovei,  susidėlioti procesus, kurie užtikrintų duomenų tvarkymo atitikimą BDAR reikalavimams.

Papildomai rekomenduojame taip pat stebėti skolos išieškojimo procesą ir tuo atveju, jei skolininkas sumoka skolą tiesiogiai kreditoriui, apie tai turi būti nedelsiant informuojama skolos išieškojimą vykdanti bendrovė, kad ši nutrauktų tokių asmens duomenų tvarkymą.

Jei Jums reikalinga pagalba rengiant pranešimą skolininkams, o taip pat sudarant susitarimus su skolą išieškančioms bendrovėms, kviečiame kreiptis į Advokatų kontorą ECOVIS ProventusLaw mus žemiau nurodytais kontaktais.

 

Naujienlaiškio prenumerataSusisiekti