Lietuvos banko numatyti pakeitimai dėl veiklos funkcijų perdavimo kitiems asmenims

Lietuvos bankas parengė ir pateikė derinti Finansų rinkos dalyvių veiklos funkcijų perdavimo kitiems asmenims taisyklių projektą (toliau – Taisyklių projektas), parengtą atsižvelgiant į 2019 m. vasario 25 d. Europos bankininkystės institucijos gaires EBA/GL/2019/02 dėl užsakomųjų paslaugų.

Taisyklių projekte nustatomas reikalavimas turėti finansų rinkos dalyvio stebėtojų tarybos, o jei stebėtojų taryba nesudaroma – valdybos patvirtintą veiklos funkcijų perdavimo politiką, kuri turi būti reguliariai peržiūrima ir atnaujinama. Pažymėtina, kad Taisyklių projekte nustatomi reikalavimai veiklos funkcijų perdavimo politikos turiniui, nurodant, kad politika turi apimti visus pagrindinius veiklos funkcijų perdavimo proceso etapus, nustatyti su veiklos funkcijų perdavimu susijusius principus, pareigas ir atsakomybę ir kt.

Taisyklių projekte įtvirtinti reikalavimai, taikomi veiklos funkcijų perdavimo sutartims, nurodant, kokios privalomos sąlygos turi būti įtrauktos į sutartis dėl svarbių veiklos funkcijų perdavimo. Atkreiptinas dėmesys, kad finansų rinkos dalyviai turi užtikrinti, kad ne vėliau kaip 2022 m. sausio 1 d. iki šio Taisyklių projekto įsigaliojimo sudarytos ir galiojančios veiklos funkcijų perdavimo kitiems asmenims sutartys atitiktų Taisyklių projekte nustatytus reikalavimus.

Dokumente nustatyti reikalavimai ir perduotų veiklos funkcijų vykdymo stebėsenai bei kontrolei, nurodant, kad finansų rinkos dalyviai, taikydami rizika pagrįstą metodą, turi nuolat stebėti paslaugų teikėjų teikiamų paslaugų lygį ir kokybę. Pagrindinis dėmesys turi būti skiriamas svarbių funkcijų vykdymo, paslaugų prieinamumo, vientisumo, duomenų ir informacijos saugumo užtikrinimui. Iš esmės pasikeitus perduotos veiklos funkcijos pobūdžiui, mastui ar su perduotomis veiklos funkcijomis susijusiai rizikai, finansų rinkos dalyviai turės iš naujo įvertinti tos funkcijos svarbą.

Taisyklių projekte taip pat nustatoma informacijos apie svarbių veiklos funkcijų perdavimo sutarties pateikimo Lietuvos bankui ir šios informacijos vertinimo tvarka. Įsigaliojus Taisyklių projekte nustatytiems pakeitimams, kartu su veiklos funkcijų perdavimo sutarties projektu Lietuvos bankui turės būti pateikiamas pranešimas apie svarbių veiklos funkcijų perdavimo sutarties sudarymą, kuriame pateikiama bendra informacija apie svarbių veiklos funkcijų perdavimą bei nurodomi sutarties punktai, įgyvendinantys kiekvieną svarbios veiklos funkcijos perdavimo sutarčiai nustatytą reikalavimą.

Ypač atkreiptinas dėmesys į tai, kad finansų rinkos dalyviai, prieš sudarydami veiklos funkcijų perdavimo sutartį, turi įvertinti galimą veiklos funkcijų perdavimo poveikį finansų rinkos dalyvio operacinei rizikai, atsižvelgti į šio poveikio vertinimo rezultatus sprendžiant, ar sudaryti veiklos funkcijų perdavimo sutartį ir imtis reikiamų veiksmų, kad būtų išvengta nepagrįstos papildomos operacinės rizikos. Rizikos vertinimas turi būti atliekamas tiek prieš sudarant veiklos funkcijų perdavimo sutartis, tiek vykdant nuolatinę svarbių funkcijų teikėjo veiklos rezultatų stebėseną – finansų rinkos dalyviai reguliariai turi atnaujinti veiklos funkcijų perdavimo sutarčių ir paslaugos teikėjų rizikos vertinimą ir periodiškai teikti valdymo organui ataskaitas apie nustatytą su perduotų svarbių veiklos funkcijų vykdymu susijusią riziką.

Pažymėtina, kad Taisyklių projekte numatyti griežtesni reikalavimai veiklos funkcijų perdavimui kitiems asmenims nei šiuo metu nustatyta galiojančiuose teisės aktuose. Daugelis  aukščiau paminėtų 2019 m. vasario 25 d. Europos bankininkystės institucijos gairėse EBA/GL/2019/02 nustatytų reikalavimų, kuriais finansų rinkos dalyviai galėjo remtis kaip gerąja praktika, įsigaliojus Taisyklių projektui taps privalomais reikalavimais. Atsižvelgiant į tai, finansų rinkos dalyviams patariama turėti vidines procedūras, užtikrinančias Taisyklių projekte nustatytų reikalavimų laikymosi.

Naujienlaiškio prenumerataSusisiekti