Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijos dėl IT paslaugų pirkimų

Viešųjų pirkimų tarnybos atliktos analizės duomenimis Lietuvoje viešasis sektorius vidutiniškai per metus sudaro informacinių technologijų (IT) prekių ir paslaugų įsigijimo sutarčių už daugiau nei 85 mln. eurų. Nemaža dalis šios vertės tenka IT techninės ir programinės įrangos gamintojų palaikymo prenumeratos paslaugų (angl. support subscription) įsigijimams. Atsižvelgdama į tai, Viešųjų pirkimų tarnyba išskyrė pagrindines klaidas ir rekomendacijas perkant IT palaikymo paslaugas.

Viešųjų pirkimų tarnyba viešai atkreipė pirkimų vykdytojų dėmesį į dažnai ydingą praktiką atliekant palaikymo prenumeratos paslaugų pirkimus šiais aspektais:

  • Atsiskaitymo už paslaugas tvarkos. Viešųjų pirkimų tarnyba rekomenduoja pirkimų vykdytojams pirkimo dokumentuose numatyti atsiskaitymą už paslaugas iš karto, sutarties vykdymo pradžioje, bet ne dalimis kas mėnesį, ketvirtį ar net sumokant visą kainą sutarties vykdymo pabaigoje, kas iki šiol yra įprasta praktika. Taip būtų sudarytos sąlygos išvengti mokėjimo atidėjimo tiekėjui, nes šis už perkančiajai organizacijai reikalingą produktą (šiuo atveju palaikymo prenumeratą) gamintojui sumoka viso paslaugų teikimo laikotarpio kainą iš karto (užsakydamas paslaugas).
  • Paslaugų atsisakymo sutarties galiojimo metu. Šiuo metu pirkimų vykdytojai paprastai numato galimybę bet kada atsisakyti perkamo objekto (arba nutraukti sutartį), tuo tarpu tiekėjai, įsigiję palaikymo prenumeratos paslaugų iš gamintojų ir sumokėję jiems visą kainą, pagal standartines gamintojų sutarčių sąlygas neturi teisės reikalauti jos grąžinti ir taip yra priversti prisiimti papildomą galimų nuostolių riziką. Viešųjų pirkimų tarnyba rekomenduoja pirkimų vykdytojams palaikymo prenumeratos paslaugų sutartyse nustatyti, jog sutartis vienašališkai gali būti nutraukiama tik esminio sutarties pažeidimo atveju bei atvejais, nurodytais Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje.

Viešųjų pirkimų tarnyba atkreipia dėmesį, kad kiekvieno pirkimo sąlygos turi būti rengiamos atsižvelgiant į rinkos tyrimo rezultatus bei atspindėti realų pirkimo vykdytojo poreikį. Tik nustačius, kad kitokia mokėjimo už paslaugas tvarka ar platesnės galimybės nutraukti sutartį (atsisakyti paslaugų) yra objektyviai būtinos atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes ir užtikrina efektyvesnį lėšų panaudojimą, būtų galima nesivadovauti aukščiau aprašyta gerąja praktika. Tiekėjai, susidūrę su nemotyvuotu pateiktų rekomendacijų nesilaikymu, dabar pagrįstai turi pagrindą kelti klausimus dėl vykdomų viešųjų pirkimų atitikties reikalavimui prekėms, paslaugoms įsigyti skirtas lėšas naudoti racionaliai.

Nors Viešųjų pirkimų tarnybos konsultacija ir nėra privalomojo pobūdžio teisės aktas, tikėtina, kad ji turėtų pateisti susiklosčiusią IT techninės ir programinės įrangos gamintojų palaikymo prenumeratos paslaugų pirkimų praktiką. Verslas, teikdamas tokių paslaugų pasiūlymus, nebus priverstas prisiimti per didelės rizikos dėl apyvartinių lėšų užšaldymo ir kartais net keleriems metams atidėto jų atgavimo, rizikos gal galimo paslaugų teikimo sutarties nutraukimo, visiškai nepriklausančio nuo tiekėjo veiksmų (pvz., neplanuoto pirkimo vykdytojo reorganizavimo ir pan.). Taip bus sudarytos sąlygos tiksliau įvertinti pasiūlymo pateikimo ir sutarties vykdymo kaštus ir tuo pačiu aktyviau dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

Parengė ECOVIS ProventusLaw advokato padėjėjas Lina Vidžys

Susisiekti