Užsieniečiams įsidarbinti Lietuvoje tapo lengviau

Nuo š. m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojo Užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimai, kurie aktualūs užsieniečius įdarbinančioms įmonėms bei, žinoma, patiems užsieniečiams. Jais tikimasi į šalį pritraukti daugiau aukštos kvalifikacijos specialistų bei supaprastinant migracijos procedūras. ECOVIS ProventusLaw Darbo teisės ekspertų komanda pateikia svarbiausius šio įstatymo pakeitimus.

Aukšta profesinė kvalifikacija

Papildytas sąrašas atvejų, kuomet užsienietis yra laikomas turinčiu aukštą profesinę kvalifikaciją. Anksčiau darbuotojas buvo pripažįstamas turinčiu aukštą profesinę kvalifikaciją jei:

  • turi kvalifikaciją, kurią liudija aukštojo mokslo diplomas arba
  • turi ne mažiau kaip 5 metų profesinę patirtį, lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikacijai, ir kuri yra būtina profesijai ar sektoriui, nurodytam darbdavio įsipareigojime įdarbinti užsienietį pagal darbo sutartį arba darbo sutartyje.

Nuo rugpjūčio 1 d. įtrauktas atvejis, kai darbuotojas taip pat laikomas turinčiu aukštą profesinę kvalifikaciją jei:

  • turi ne mažesnę, kaip 3 metų profesinę patirtį informacinių technologijų ir ryšių technologijų paslaugų srities vadovų ir informacinių technologijų ir ryšių technologijų specialistų srityje, kuri įgyta per pastaruosius 7 metus.

Sprendimas dėl užsieniečio darbo atitikties LR darbo rinkos poreikiams

Sulig naujomis pataisomis panaikintas reikalavimas užsieniečiams, siekiantiems gauti leidimą laikinai gyventi aukštos profesinės kvalifikacijos pagrindu, gauti Užimtumo tarnybos prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – UŽT) sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties LR darbo rinkos poreikiams.

Taip pat panaikintas profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija ir kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašas. Tačiau buvo patvirtintas naujas sąrašas – Aukštą pridėtinę vertę kuriančių profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašas.

Darbo užmokesčio dydis

Pakeitimais sumažintas privalomo mokėti darbo užmokesčio dydis aukštos kvalifikacijos darbuotojams:

  • Užsieniečiui, kurio profesija yra įtraukta į Aukštą pridėtinę vertę kuriančių profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje sąrašą, turės būti mokamas darbo užmokestis, ne mažesnis negu 1,2 paskutinio paskelbto kalendorinių metų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio šalies ūkyje (įtraukiant ir individualių įmonių darbo užmokesčio duomenis) (toliau – paskutinis paskelbtas BDU) dydžio (anksčiau buvo 1,5 paskutinio paskelbto BDU dydžio).
  • Jeigu užsieniečio profesija nėra įtraukta į minėtą sąrašą – 1,5 paskutinio paskelbto BDU dydžio.

Kitos ES narės išduotas leidimas laikinai gyventi

Nuo šiol darbdaviui, ketinančiam įdarbinti užsienietį, turintį kitos ES valstybės narės išduotą leidimą laikinai gyventi aukštos profesinės kvalifikacijos pagrindu, nebereikia nurodyti informacijos apie užsieniečio aukštą profesinę kvalifikaciją, susijusią su būsimu darbu.

Trumpėja įdarbinimo terminai

Nuo rugpjūčio 1 d. darbdavys gali įsipareigoti įdarbinti užsienietį ne trumpesniam, kaip 6 mėnesių laikotarpiui (anksčiau buvo 1 metams).

Galimybė sudaryti darbo sutartį keliems darbdaviams

Nauja ir tai, kad nuo šiol galima sudaryti darbo keliems darbdaviams sutartis. Tarpininkavimo raštą turės pateikti pirmasis darbdavys, tačiau sąlygas dėl leidimo laikinai gyventi gavimo turės atitikti visi darbdaviai.

Darbo funkcijos keitimas ir darbas pas kitą darbdavį

Užsienietis įdarbintas, kaip aukštos profesinės kvalifikacijos darbuotojas nuo šiol pakeisti darbo funkciją pas tą patį darbdavį gali be Migracijos departamento leidimo.

Užsienietis gali įsidarbinti pas kitą darbdavį, jeigu kartu liks dirbti ir pas jį anksčiau įdarbinusį darbdavį, kuris teikė tarpininkavimo raštą dėl leidimo gyventi aukštos profesinės kvalifikacijos darbuotojui išdavimo. Apie tai užsienietis turės per 7 darbo dienas pranešti Migracijos departamentui.

Migracijos departamento leidimą leisti pakeisti darbdavį užsienietis privalo gauti tik jeigu darbdavį keičia per pirmuosius teisėto darbo Lietuvos Respublikoje metus, o jeigu neteko darbo – nepraėjus 6 mėnesiams nuo darbo netekimo.

Jeigu užsienietis ketina dirbti aukštos kvalifikacijos reikalaujantį darbą pas kitą darbdavį praėjus daugiau nei 1 metams – užtenka apie tai pranešti Migracijos departamentui per 7 darbo dienas.

Šeimos nariai

Aukštos profesinės kvalifikacijos darbuotojo šeimos nariai dabar galės greičiau gauti leidimą nuolat gyventi – jeigu ES valstybėje be pertraukos pragyveno pastaruosius 5 metus, iš kurių ne mažiau kaip 2 metus be pertraukos – Lietuvoje.

Jeigu aukštos profesinės kvalifikacijos darbuotojas ar jo šeimos narys, gavęs leidimą nuolat gyventi Lietuvoje, išvyks gyventi į ne ES valstybę, leidimas bus panaikintas tik jeigu užsienietis ne ES valstybėje pragyvens ilgiau negu 2 metus.

ECOVIS ProventusLaw teisininkai yra pasiruošę operatyviai padėti darbdaviams ir darbuotojams siekiant gauti leidimus laikinai/nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje ir įdarbinant aukštos profesinės kvalifikacijos užsieniečius darbuotojus.

Parengė ECOVIS ProventusLaw teisininkė Lina Bulovienė

Naujienlaiškio prenumerataSusisiekti