Prekybos agento teisės į kompensaciją ir nuostolių atlyginimą

2020-04-15

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – LR CK) 2.167 str. numato, jog pasibaigus prekybos agento ir atstovaujamojo sutarčiai, prekybos agentas turi teisę į kompensaciją, jei po sutarties nutraukimo atstovaujamasis turi esminės naudos iš dalykinių ryšių su klientais, kuriuos surado prekybos agentas ar su kuriais dėl prekybos agento žymiai padidėjo atstovaujamojo verslo mastas. Tačiau praktikoje kyla nemažai klausimų dėl prekybos agentui priklausančios kompensacijos tinkamo dydžio apskaičiavimo, taip pat atvejų, kada prekybos agentas turi teisę į kompensaciją.

Teisė į kompensaciją

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (toliau – LAT) yra išaiškinęs, kad komercinio atstovavimo teisiniams santykiams turi būti nustatyti visi šie elementai:

 1. esminė prekybos agento funkcija – tarpininkauti arba sudaryti sutartis atstovaujamojo vardu ir sąskaita;
 2. prekybos agento savarankiškumas;
 3. pagrindinės veiklos kriterijus;
 4. prekybos agento veiklos nuolatinis pobūdis;
 5. prekybos agento veiklos atlygintinumas.

Tačiau atkreiptinas dėmesys, jog LAT vienoje iš savo bylų yra nurodęs, kad LR CK 2.167 str. gali būti taikomas į komercinį atstovavimą savo esme panašiems teisiniams santykiams pagal analogiją tais atvejais, kai atstovo teisinė padėtis yra funkciniu ir ekonominiu aspektais palyginama su prekybos agento teisine padėtimi. Toks LAT sprendimas reiškia, jog, nepaisant to, kad pati sutartis neatitinka visų komercinio atstovavimo požymių, prekybos tarpininkas gali pasinaudoti teise į kompensaciją, jei nustatoma, kad po sutarties nutraukimo atstovaujamasis turi esminės naudos iš dalykinių ryšių su atstovo surastais klientais bei toks kompensacijos mokėjimas atitinka teisingumo principą.

Kada kompensacija nepriklauso?

Prekybos agentas neturi teisės į kompensaciją, jeigu:

 1. sutartis nutraukta prekybos agento iniciatyva, išskyrus atvejus, kai prekybos agentas sutartį nutraukia dėl neteisėtų atstovaujamojo veiksmų arba dėl savo ligos, amžiaus ar negalios, dėl kurių jis negali tinkamai atlikti savo pareigų;
 2. sutartis nutraukta atstovaujamojo iniciatyva dėl prekybos agento kaltės;
 3. prekybos agentas atstovaujamojo sutikimu perduoda savo teises ir pareigas pagal komercinio atstovavimo sutartį kitam asmeniui.

Svarbu paminėti, jog prekybos agentas netenka teisės į kompensaciją, jeigu jis per vienerius metus nuo sutarties pasibaigimo nepraneša atstovaujamajam apie ketinimą šią teisę įgyvendinti.

Kompensacijos rūšys

Lietuva, įgyvendindama Direktyvos 86/653/EEB 17 str., taiko dvi prekybos agentui nustatytos kompensacijos, pasibaigus komercinio atstovavimo santykiams, rūšis:

 1. kompensaciją už esminį verslo ryšių su klientais praplėtimą, kuris duoda atstovaujamajam nemažai naudos;
 2. arba nuostolių, kurių prekybos agentas patiria po to, kai nutraukiama sutartis su atstovaujamuoju, kompensaciją.

Pasibaigus prekybos agento ir atstovaujamojo sutarčiai, prekybos agentas turi teisę į kompensaciją, paminėtą 1 punkte, jeigu šalys nesusitarė, kad, pasibaigus sutarčiai, prekybos agentas turi teisę į nuostolių atlyginimą. Taigi, pabrėžtina, kad kompensacijos rūšies taikymas priklauso nuo šalių valios sudarant komercinio atstovavimo sutartį. Pažymėtina, kad atsisakymas nuo teisės į kompensaciją ar nuostolių atlyginimą negalioja.

Kompensacijos apskaičiavimo metodika

Skaičiuojant nuostolius galioja visiško nuostolių atlyginimo principas, todėl maksimali nuostolių suma nėra ribojama, skirtingai nei kompensacija. Kompensacijos prekybos agentui apskaičiavimas tuo atveju, kada yra mokama kompensacija už esminį verslo ryšių su klientais praplėtimą, kuris duoda atstovaujamajam nemažai naudos, susideda iš šių trijų etapų:

Pirmas etapas: įvertinama nauda, kurią atstovaujamasis gavo iš verslo su prekybos agento surastais klientais. Šiame etape:

 1. nustatomas naujų klientų skaičius ir padidėjusi verslo sandorių su esamais klientais apimtis. Analizuojant verslo sandorių su senaisiais klientais apimtį, nagrinėtina, ar apimties padidėjimas yra toks, kad jis galėtų ekonomiškai prilygti naujo kliento įgijimui;
 2. apskaičiuojama bendroji komisinių suma per atstovavimo sutarties paskutinius dvylika mėnesių;
 3. įvertinamas tikėtinas laikotarpis, per kurį atstovaujamasis gaus naudą ateityje dėl agento vykdytos veiklos. Taip pat turi būti įvertinamas pardavimo galios pasiskirstymas, nes tam tikrų klientų apsisprendimą naudotis atstovaujamojo paslaugomis gali būti lėmusi atstovaujamojo reputacija, jo teikiamų paslaugų kokybė, bet ne agento atlikti veiksmai.

Antras etapas: siekiama patikrinti, ar suma, kuri buvo apskaičiuota, yra teisinga, atsižvelgiant į visas konkrečiam atvejui būdingas aplinkybes. Šiame etape turi būti atsižvelgta į tai, kad kompensacija yra laikoma ne sankcija atstovaujamam už šalių sudarytos sutarties nutraukimą, o gauta nauda, kurią atstovaujamasis turi pasidalyti su prekybos agentu ir turi būti vertinami šie veiksniai:

 1. prekybos agento veiklos įtakos sandorių sudarymui svarba;
 2. aplinkybės, lemiančios komercinio atstovavimo sutarties pabaigą, komercinio atstovavimo sutarties galiojimo laikotarpis;
 3. socialinė ir ekonominė šalių padėtis.

Naujausia LAT praktika atsispindinti atsispindi byloje Nr. e3K-3-8-695/2020 rodo, jog būtina atkreipti dėmesį į tai, kad šios nuostatos skirtos tais atvejais, kai šalių tarpusavio santykiai kvalifikuojami vien kaip komercinis atstovavimas. Kitais atvejais, kai tarp šalių susiklosto mišrūs, ne vien komercinio atstovavimo, bet ir kitų sutarčių bruožų turintys teisiniai santykiai, pirmiau nurodyti koregavimo kriterijai gali būti netaikomi arba taikomi kartu su kitiems teisiniams santykiams būdingais kriterijais.

Trečias etapas: gauta kompensacijos suma yra lyginama su maksimalia galima suma. Šiame etape:

– po pirmųjų dviejų etapų gauta kompensacijos suma yra lyginama su maksimalia galima suma;

– maksimali galima suma apskaičiuojama pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.167 str. 3 d.

Norėdami gauti daugiau informacijos ar konsultaciją, susijusią su prekybos agento veikla, tinkamu komercinio atstovavimo sutarties sudarymu ar sprendžiant ginčą tarp prekybos agento ir atstovaujamojo asmens, kviečiame kreiptis į ECOVIS ProventusLaw komandą.

Susisiekti