Lietuvos bankas parengė gaires dėl sąskaitų atidarymo elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms

Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms (toliau – Įstaigos) susiduriant su problemomis atidaryti kredito įstaigose banko sąskaitas, skirtas minėtų įstaigų klientų mokėjimams vykdyti ir (arba) jų lėšoms saugoti, Lietuvos bankas parengė ir patvirtino poziciją dėl elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų teisės naudotis atidarytomis banko sąskaitomis kredito įstaigose.

Lietuvos bankas laikosi pozicijos, kad atsisakymas pradėti dalykinius santykius arba dalykinių santykių su Įstaigomis nutraukimas (atsisakymas atidaryti sąskaitą arba jos uždarymas) turėtų būti taikomas tik kaip kraštutinė priemonė, kai visos kitos rizikos mažinimo priemonės negalimos.

ECOVIS ProventusLaw toliau pateikia aktualius Lietuvos banko pozicijoje nurodomus aspektus, su kuriais turėtų susipažinti kiekviena Įstaiga.

Įstaigos vardu atidarytų (atidaromų) banko sąskaitų tipai

Lietuvos bankas, išskirdamas Įstaigų vardu atidarytų (atidaromų) banko sąskaitų tipus:

  • Įstaigos atsiskaitomoji banko sąskaita,
  • Įstaigos klientų lėšų saugojimo banko sąskaita (gali būti atidaryta tik Lietuvos Respublikos ar kitos ES / EEE valstybės kredito įstaigoje),
  • Įstaigos klientų mokėjimams vykdyti skirta banko sąskaita (gali būti atidaryta ir kitoje elektroninių pinigų įstaigoje arba mokėjimo įstaigoje, jeigu tokia sąskaita nėra kartu ir kliento lėšų saugojimo sąskaita),

nurodo, kad gerąja praktika laikytų kredito įstaigų suteikiamą galimybę įstaigoms atidaryti visų šių trijų tipų banko sąskaitas.

Objektyvumo, nediskriminavimo ir proporcingumo principai

Lietuvos bankas pabrėžė, kad kredito įstaigos privalo nediskriminuoti Įstaigų, kai jos kreipiasi į kredito įstaigas dėl banko sąskaitos atidarymo arba ja naudojasi. Nurodoma, kad klientų lėšų saugojimo sąskaitos ir (ar) klientų mokėjimams vykdyti skirtos sąskaitos atidarymo ar naudojimosi jomis reikalavimai neturėtų skirtis nuo kitiems finansų rinkos dalyviams, teikiantiems analogiškas mokėjimo paslaugas ir (ar) atidarantiems lėšų saugojimo sąskaitas klientų lėšų saugojimo tikslais, taikomų reikalavimų. Anot Lietuvos banko, kredito įstaigos turėtų bendradarbiauti su visomis Įstaigomis be išimties ir netaikyti joms ribojimų nesant objektyvių ir pagrįstų priežasčių, o minėtų reikalavimų mastas ir jų įgyvendinimo priemonės turėtų atitikti būtinus ir pagrįstus šių sąskaitų naudojimo tikslus.

Tuo atveju, jei kredito įstaiga negali suteikti Įstaigai dalies jos prašomų paslaugų dėl pagrįstų priežasčių, susijusių su Įstaigų sukeliamomis pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo rizikomis, tai neturėtų būti laikoma kliūtimi Įstaigai sudaryti galimybę naudotis kitomis kredito įstaigos teikiamomis paslaugomis, jeigu naudojimosi jomis rizika yra suvaldoma.

Lietuvos banko pozicija dėl PP / TF rizikų valdymo reikalavimų

Lietuvos banko vertinimu, itin svarbu, kad dar dalykinių santykių pradžioje pačios kredito įstaigos ir Įstaigos aptartų ir nustatytų konkrečias su tokiais dalykiniais santykiais susijusias sąlygas bei priemones, kurių tiek viena, tiek kita įstaiga imsis siekdama tinkamai valdyti rizikas, bei įgyvendinti reikalavimus, susijusius su pinigų plovimu ir (ar) teroristų finansavimu.

Galiausiai nurodoma, kad tokios kredito įstaigų taikomos kraštutinės priemonės, kaip dalykinių santykių su Įstaiga nutraukimas, arba atsisakymas juos pradėti, motyvuojant pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo rizika, turėtų būti taikomos tik įvertinus individualias aplinkybes kiekvienam konkrečiam atvejui ir tik tada, kai kitos galimos pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo priemonės yra išnaudotos, negalimos taikyti ir (ar) tais atvejais, kai kredito įstaiga neturi galimybių tinkamai laikytis pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų ir valdyti šios rizikos pradedant ir (ar) tęsiant dalykinius santykius su konkrečia įstaiga. Pavyzdžiui, jei Įstaiga dėl neaiškių priežasčių vengia ar vilkina pateikti informaciją, slepia ją ir (arba) pateikia tikrovės neatitinkančią informaciją, naudoja banko sąskaitą ne pagal tikslinę paskirtį, banko sąskaitoje atlieka įtartinas operacijas ir pan.

Lėšų saugojimo sąskaitos uždarymas

Lietuvos bankas nurodė, kad Įstaigos klientų lėšų sąskaitos sąskaitų uždarymas, kol Įstaiga neturi analogiškos banko sąskaitos kitose kredito įstaigose, didina klientų lėšų saugumo riziką. Lietuvos bankas mano, kad kredito įstaigos, prieš priimdamos sprendimą uždaryti klientų lėšų saugojimo sąskaitą, turėtų:

  • apie tokį savo sprendimą informuoti Įstaigą kiek įmanoma anksčiau, suteikiant jai pakankamai laiko atidaryti lėšų saugojimo sąskaitas kredito įstaigose;
  • Įstaigai pateikus informaciją apie kitoje kredito įstaigoje Įstaigos vardu atidarytą lėšų saugojimo sąskaitą, uždaromose sąskaitose laikomas lėšas pervesti į šią Įstaigos nurodytą lėšų saugojimo sąskaitą;
  • jeigu Įstaigai dėl objektyviai pateisinamų priežasčių nepavyksta iki numatytos klientų lėšų saugojimo sąskaitos uždarymo dienos atsidaryti analogiškų sąskaitų kitose įstatymuose nurodytose kredito įstaigose, suteikti Įstaigai papildomo laiko tokiems veiksmams užbaigti, pratęsiant lėšų saugojimo sąskaitos uždarymo terminą,.

Lietuvos bankas ragina Įstaigas bei kredito institucijas glaudžiai bendradarbiauti ir iš sutarties kylančias savo pareigas vykdyti kuo ekonomiškiau.

Su visu pozicijos tekstu galite susipažinti čia.

 

Susisiekti