side-area-logo

Kiti svarbūs Darbo kodekso pakeitimai

Darbo sutarčių rūšys

Darbo kodeksas numato naujas darbo sutarčių rūšis – nenustatytos apimties, projektinio darbo, darbo vietos dalijimosi, darbo keliems darbdaviams, pameistrystės – kurios papildys dabar egzistuojančias darbo sutarčių rūšis. Didesnė darbo sutarčių įvairovė suteiks daugiau galimybių pritaikyti darbo sutartį ir darbo sąlygas prie darbuotojų darbo pobūdžio.

Svarbu atkreipti dėmesį į pasikeitimus, susijusius su terminuotomis darbo sutartimis:

 • galės būti sudaromos nuolatiniam darbui (ne daugiau 20 proc. visų darbo sutarčių įmonėje)
 • maksimalus 2 metų (išimtys- 5 metų) terminas, po kurio ji tampa neterminuota
 • išankstinis įspėjimas: jei terminuota darbo sutartis tęsiasi ilgiau kaip 1 (vienus) metus – įspėjimas prieš 5 dienas;  jei terminuota darbo sutartis tęsiasi ilgiau kaip  3 (trejus) metus – įspėjimas prieš 10 dienų
 • mokama išeitinė 1 mėnesio kompensacija, pasibaigus terminuotai darbo sutarčiai, kuri tęsėsi ilgiau nei 2 metus

Darbo laiko apskaita ir viršvalandžiai

Darbo kodeksas numato darbdaviui galimybes lanksčiau organizuoti darbo laiką, prisitaikant ne tik prie verslo specifikos, tačiau taip pat ir prie individualių darbuotojų poreikių. Svarbu nepamiršti, jog nepaisant planuojamo darbo santykių liberalizavimo ir lankstumo, visais atvejais negalės būti pažeisti maksimaliojo darbo laiko reikalavimai.

 • Suminės darbo laiko apskaitos apskaitinis laikotarpis – 3 mėnesiai.
 • Leidžiamų viršvalandžių normos: 12 val. (su darbuotojo sutikimu) per savaitę ir 180 val. per metus;
 • Maksimalus darbo laikas: 12 val. per dieną bei 60 val. per savaitę.
 • Nauji darbo laiko režimai: lankstus, suskaidytos darbo dienos, individualaus darbo, pasyvus budėjimas (angl. on-call work).

Pastaba: transporto, pašto, energetikos ir kitose ekonominės veiklos srityse gali skirtis darbo ir poilsio laiko taisyklės. Tokiu atveju, darbo ir poilsio laiko ypatumus nustato LR Vyriausybė ar kolektyvinės sutartys.

 • Rekomenduojame darbdaviams pakoreguoti atlyginimų ir kitų mokėjimų apskaičiavimo bei mokėjimo sistemas (pvz., kasmetinių atostogų, viršvalandžių ir kt.) taip, kad jos atitiktų naująsias taisykles. Svarbu paminėti, kad minimalus darbo užmokestis galės būti mokamas tik už nekvalifikuotą darbą, kuriam atlikti nekeliami jokie specialūs kvalifikaciniai įgūdžiai ar profesiniai gebėjimai. Minimalus darbo užmokestis galės būti mokamas tik už nekvalifikuotą darbą, kuriam atlikti nekeliami jokie specialūs kvalifikaciniai įgūdžiai ar profesiniai gebėjimai.

Atleidimas iš darbo ir išeitinė kompensacija

Pasikeitusios atleidimo sąlygos ir išeitinių kompensacijų dydžiai:

 • Atleidžiant darbuotoją darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės:
  • Įspėjimo terminai: bendras 1 mėn. įspėjimo terminas arba 2 sav. Įspėjimo terminas, kai darbo santykiai tęsiasi trumpiau nei 1 metus. Šie įspėjimo terminai dvigubinami  labiau socialiai pažeidžiamiems darbuotojams.
  • Išeitinė išmoka: 2 VDU arba 1/2 VDU- darbuotojams, dirbantiems iki 1 metų.
 • Atleidžiant darbuotojo darbdavio valia:
  • Įspėjimo terminai: 3 darbo dienos.
  • Išeitinė išmoka: 6 VDU.
 • Nutraukiant darbo santykius darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių:
  • Įspėjimo terminas : 5 darbo dienos;
  • Išeitinė: 1 VDU arba 1/2 VDU- darbuotojams, dirbantiems iki 1 metų.
 • Papildomos išmokos darbuotojams (daugiau kaip 5 m. stažas) iš specialaus fondo, formuojamo darbdavių įmokų pagrindu.

Darbuotojų materialinė atsakomybė

 • Darbo kodeksas išplečia darbuotojo materialinės atsakomybės ribas: materialinės atsakomybės ribos: esant bet kokiam atvejui – 3 mėn. VDU, esant darbuotojo dideliam neatsargumui – 6 mėn. VDU, numačius kitus atvejus kolektyvinėje sutartyje   12 mėn. VDU;
 • Darbo kodeksas numato, kad visą žalą darbuotojas privalo atlyginti, kai:
 1. žala padaroma tyčia;
 2. žala, padaryta veika, turinčia nusikaltimo požymių;
 3. žala, padaryta apsvaigus nuo narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų;
 4. žala, padaryta pažeidus pareigą saugoti konfidencialią informaciją, susitarimą dėl nekonkuravimo;
 5. darbdaviui padaryta neturtinė žala;
 6. kai visiškos žalos atlyginimo atvejis numatytas kolektyvinėje sutartyje.

Kolektyviniai darbo santykiai

 • Darbuotojus atstovauti galės darbuotojų patikėtinis, jei įmonėje dirba iki 20 darbuotojų.
 • Įmonėms, turinčioms 20 ir daugiau darbuotojų – pareiga per 6 mėnesius nuo Darbo kodeksas įsigaliojimo sudaryti darbo tarybos rinkimo komisiją bei steigti darbo tarybą.
 • Kolektyvinės sutarties atveju darbuotojams atstovauti gali tik profesinė sąjunga.
 • Griežtesnės sąlygos profesinių sąjungų valdymo organų, darbo tarybų narių, darbuotojo patikėtinio atleidimui: privalomas Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus vadovo sutikimas.
 • Darbdavys įpareigojamas bent kartą per metus darbo tarybai ir profesinei sąjungai teikti atnaujinamą informaciją apie darbuotojų nuasmenintus duomenis apie VDU pagal profesijų grupes ir lytį.

Vidiniai Bendrovės teisės aktai:

 • įmonės, kuriose vidutiniškai dirba daugiau kaip 50 darbuotojų, privalės priimti lokalinius aktus dėl lygių galimybių politikos ir darbuotojų duomenų saugojimo politikos;
 • įmonės, kuriose vidutiniškai dirba daugiau kaip 20 darbuotojų, privalės patvirtinti darbo apmokėjimo sistemą (darbo užmokesčio ir priedų) reglamentuojančias taisykles;
 • įmonės, kuriose vidutinis darbuotojų skaičius yra daugiau kaip 50, privalės priimti darbuotojų asmens duomenų saugojimo politiką ir jos įgyvendinimo priemones;
 • Bendrovės turi teisę nustatyti Bendrovei priklausančių ir darbuotojui perduotų darbo priemonių, turto ar lėšų naudojimo tvarką;
 • Bendrovės privalės priimti informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarką bei sus ja supažindinti darbuotojus.
CONTACT US!

FREE INITIAL ADVICE NOW!
Have a question or need more information?
Send us an e-mail message!


By clicking SEND I also accept your Privacy policy